Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 12

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2041) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 12

Strona 1 z 15
L 100/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2009

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2041)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/329/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie,


W związku z zatwierdzeniem powyższego planu Komisja postanowiła o finansowaniu i utworzeniu systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym jako projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach decyzji C(2006) 3606 z dnia 14 sierpnia 2006 r., C(2007) 3514 z dnia 25 lipca 2007 r. i C(2008) 1881 z dnia 14 maja 2008 r.

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli (IDABC) (1), w szczególności jej art. 4, przewiduje wdrażanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w celu umożliwienia sprawnej, wydajnej i bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy organami administracji państwowej na wszystkich odpowiednich poziomach, jak również pomiędzy tymi organami i instytucjami wspólnotowymi bądź innymi odpowiednimi podmiotami.

System IMI ma stanowić wsparcie dla odpowiednich aktów wspólnotowych, które wymagają wymiany informacji pomiędzy organami administracji państw członkowskich, w tym dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (3) oraz dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (4).

(5)

(2)

W dniu 17 marca 2006 r. przedstawiciele państw członkowskich wchodzący w skład Komitetu Doradczego ds. Rynku Wewnętrznego (2) zatwierdzili ogólny plan wdrożenia systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym, zwanego dalej „systemem IMI”, oraz plan jego rozwoju ukierunkowanego na poprawę komunikacji między organami administracji państw członkowskich.

(3 ) (4 ) (5 ) (6 )

Wymiana informacji drogą elektroniczną pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją powinna być zgodna z zasadami ochrony danych ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (5) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 255 z 30.9.2005, s. 22. 376 z 27.12.2006, s. 36. 281 z 23.11.1995, s. 31. 8 z 12.1.2001, s. 1.

(1) Dz.U. L 144 z 30.4.2004, s. 62. (2) Powołany decyzją Komisji 93/72/EWG (Dz.U. L 26 z 3.2.1993, s. 18).

18.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/13

(6)

Prawo do ochrony danych zapisane jest w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 8; systemy wymiany informacji takie jak IMI powinny zapewniać jasny podział zadań i obowiązków pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi w zakresie zasad ochrony danych, a także dostarczać osobom, których dotyczą dane, proste i łatwo dostępne mechanizmy egzekwowania przysługujących im praw. Decyzja Komisji 2008/49/WE z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) (1) pod względem ochrony danych osobowych określa funkcje, prawa i obowiązki uczestników systemu IMI oraz użytkowników systemu IMI.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 10 z 200918.4.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/5)

 • Dz. U. L100 - 8 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L100 - 6 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L100 - 3 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L100 - 1 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.