Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

Data ogłoszenia:2009-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 3

Strona 1 z 3
18.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 142 lit. c) i e),

W roku 2009 rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 (4), ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli, zostało zmienione tak, aby miało ono bezpośrednie zastosowanie do systemu jednolitej płatności obszarowej. Przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 796/2004 do systemu jednolitej płatności obszarowej należy zatem skreślić z rozporządzenia (WE) nr 1973/2004.

(5)

Współfinansowanie uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich dotyczy jedynie Bułgarii i Rumunii w roku 2009. Należy zatem uaktualnić przepisy dotyczące kontroli i sankcji w przypadku współfinansowania.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 uchylono rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 (2) w celu kontynuowania stopniowego włączania kolejnych sektorów do systemu płatności jednolitej i rozszerzenia oddzielania płatności od produkcji. W rezultacie pewne systemy pomocy przestały istnieć i dlatego związane z nimi przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1793/2004 (3) nie są już potrzebne.

(7)

System odłogowania ma zastosowanie jedynie w postaci dobrowolnego odłogowania ustanowionego w dawnym art. 107 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 dla rolników w państwach członkowskich stosujących płatności obszarowe z tytułu roślin uprawnych zgodnie z art. 66 tego rozporządzenia. W celu uproszczenia zarządzania tzw. systemem gruntów odłogowanych z uprawami typu niespożywczego ustanowionym w rozdziale 16 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 należy wyłączyć z tego systemu grunty rolne użytkowane na uprawę produktów kwalifikujących się do płatności obszarowych z tytułu roślin uprawnych.

(2)

We Francji kontynentalnej i we Włoszech wprowadzono niedawno nowe techniki uprawy ryżu wymagające pewnego opóźnienia w zasiewie. Należy zatem przesunąć termin zasiewu, aby kwalifikować się do specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu we Włoszech i Francji.

(3)

Zgodnie z dawnym art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu systemu płatności jednolitej po okresie przejściowym, który upłynął najpóźniej w dniu 31 grudnia 2006 r. W rezultacie niektóre płatności z tytułu wołowiny i cielęciny ustanowione w rozdziale 12 wspomnianego rozporządzenia, które państwa członkowskie miały prawo realizować jedynie podczas wspomnianego okresu przejściowego, nie mają już zastosowania. Należy zatem skreślić przepisy rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 dotyczące wspomnianych płatności.

Artykuł 103 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 stanowi, że średnią mleczność stosowaną do ustalenia liczby kwalifikowalnych krów mamek – działając na podstawie art. 111 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – oblicza się na podstawie średnich mleczności określonych w załączniku XVI do rozporządzenia (WE) nr 1973/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 12 z 200918.4.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2041) (1)

 • Dz. U. L100 - 10 z 200918.4.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/5)

 • Dz. U. L100 - 8 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L100 - 6 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L100 - 1 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.