Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 6

L 100/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 317/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (1), w szczególności jego art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

żenie poziomu odpowiedniego zawieszenia, z wykazu zawartego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 należy najpierw usunąć te produkty wymienione w załączniku II do tego rozporządzenia, które zostały dodane do wykazu zawartego w załączniku I do tego rozporządzenia w 2006 i 2007 r. Następnie należy wykreślić cztery produkty z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zgodnie z kolejnością produktów w tym wykazie. Skutek dodatkowego cła przywozowego ad valorem w wysokości 15 % na przywóz ze Stanów Zjednoczonych produktów wymienionych w zmienionym załączniku I odpowiada, w skali roku, wartości handlu nieprzekraczającej 16,31 milionów USD. Aby zapobiec występowaniu opóźnień w odprawie celnej towarów wyłączonych z zakresu stosowania dodatkowego cła przywozowego ad valorem w wysokości 15 %, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego publikacji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Retorsji Handlowych,

Z uwagi na fakt, iż Stany Zjednoczone nie zapewniły zgodności Ustawy o odszkodowaniach z tytułu kontynuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA) ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO), rozporządzeniem (WE) nr 673/2005 nałożono dodatkowe cło ad valorem w wysokości 15 % na przywóz niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, mające zastosowanie od dnia 1 maja 2005 r. Zgodnie z udzielonym przez WTO zezwoleniem na zawieszenie stosowania koncesji w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Komisja dostosuje w skali rocznej poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty w danym czasie spowodowanych wprowadzeniem CDSOA. Kwoty wypłacone na mocy CDSOA w ostatnim roku, dla którego są dostępne dane, odnoszą się do wypłacania środków pochodzących z ceł antydumpingowych i wyrównawczych pobranych w ciągu roku podatkowego 2008 (od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r.). Na podstawie danych opublikowanych przez Biuro Ceł i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty obliczono na 16,31 milionów USD. Z uwagi na obniżenie poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty, a w konsekwencji – obni-

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2009 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 110 z 30.4.2005, s. 1.

18.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/7

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Produkty objęte dodatkowym cłem określa się ośmiocyfrowymi kodami CN. Opis produktów sklasyfikowanych według tych kodów zawarto w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (2). 4820 10 50 6204 63 11 6204 69 18 6204 63 90 6104 63 00 6203 43 11 6103 43 00 6204 63 18 6203 43 19 6204 69 90 6203 43 90 0710 40 00 9003 19 30 8705 10 00

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Dz.U. L 82 z 31.3.2005, s. 1.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 12 z 200918.4.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2041) (1)

 • Dz. U. L100 - 10 z 200918.4.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/5)

 • Dz. U. L100 - 8 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L100 - 3 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L100 - 1 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.