Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

Data ogłoszenia:2009-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 8

Strona 1 z 2
L 100/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 318/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zatwierdzone przez Komisję oraz być poparte należytym uzasadnieniem, zawierającym w szczególności następujące informacje:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a) przyczyny i trudności we wdrażaniu, uzasadniające zmiany programu;

b) oczekiwane wyniki zmian;

c) wpływ na finansowanie i kontrolę zobowiązań.

Z doświadczeń nabytych w trakcie stosowania art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1914/2006 (2) wynika, że należy określić dalsze szczegóły dotyczące procedur zmian programu określonych w wymienionym artykule. Aby uniknąć zbyt późnego przyjmowania decyzji zatwierdzających, należy przyspieszyć termin składania corocznych wniosków w sprawie zmian programu. Ze względu na przepisy budżetowe, zatwierdzone zmiany należy stosować od dnia 1 stycznia roku następującego po złożeniu wniosku w sprawie zmiany. Ponadto należy dokładniej określić niektóre zasady dotyczące nieznacznych zmian, o których Komisja ma być jedynie informowana. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1914/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej i wyjątkowych okoliczności Grecja składa wnioski w sprawie zmian programów nie częściej niż raz w roku kalendarzowym w odniesieniu do danego programu. Wnioski w sprawie zmian muszą wpłynąć do Komisji nie później niż dnia 1 sierpnia każdego roku.

W razie braku sprzeciwu ze strony Komisji Grecja stosuje przedmiotowe zmiany od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym został przekazany wniosek o wprowadzenie zmian.

(2)

(3)

Zmiany takie można stosować wcześniej, o ile przed upływem terminu wymienionego w akapicie trzecim Komisja potwierdzi Grecji na piśmie, że zmiany będące przedmiotem powiadomienia są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 34 rozporządzenia (WE) nr 1914/2006 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 34 Zmiana programów 1. Zmiany programów zatwierdzonych na mocy art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 muszą zostać

(1) Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 64.

Jeżeli zmiana będąca przedmiotem powiadomienia nie jest zgodna z prawodawstwem wspólnotowym, Komisja informuje o tym Grecję, a zmiana nie obowiązuje do chwili przedstawienia Komisji zmiany, którą można uznać za zgodną z prawodawstwem.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 Komisja ocenia wnioski Grecji i podejmuje decyzję o ich zatwierdzeniu w terminie czterech miesięcy od ich przedłożenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006, w przypadku następujących zmian:

a) wprowadzenia do programu nowych środków, działań, produktów lub programów pomocy; oraz

18.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/9

b) zwiększenia już zatwierdzonej jednostkowej kwoty wsparcia w odniesieniu do każdego istniejącego środka lub programu pomocy o więcej niż 50 % kwoty obowiązującej w momencie złożenia wniosku w sprawie zmiany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 12 z 200918.4.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2041) (1)

 • Dz. U. L100 - 10 z 200918.4.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/5)

 • Dz. U. L100 - 6 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L100 - 3 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L100 - 1 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.