Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

Data ogłoszenia:2009-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 26

Strona 1 z 4
L 101/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (2009/336/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zarządzanie niektórymi centralnymi aspektami programów w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego wymaga realizacji projektów technicznych, z którymi nie wiąże się podejmowanie decyzji natury politycznej, oraz dużego doświadczenia technicznego i finansowego przez cały czas trwania cyklu projektu.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3 ust 1,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją tych programów może nastąpić przy założeniu jasnego podziału na etapy programowania i podejmowanie decyzji w sprawie finansowania, które leżą w gestii Komisji, z jednej strony, oraz na realizację projektów, która może zostać powierzona agencji wykonawczej, z drugiej strony.

(1)

Decyzją 2005/56/WE (2) Komisja ustanowiła Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (dalej zwaną „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego.

(8)

Ustanowienie agencji wykonawczej nie zmienia faktu przekazania Komisji przez Radę zarządzania niektórymi etapami działań realizowanych w ramach poszczególnych programów ani faktu przekazania krajowym agencjom zadań w zakresie zarządzania określonymi programami.

(2)

Następnie Komisja wielokrotnie zmieniała uprawnienia Agencji w celu włączenia do nich zadań w zakresie zarządzania nowymi projektami i programami.

(9)

(3)

W związku ze zmianami konieczne jest, ze względu na przejrzystość, zastąpienie decyzji 2005/56/WE niniejszą decyzją.

(10)

Przeprowadzona w tym celu analiza kosztów i korzyści wykazała, że wykorzystanie agencji wykonawczej do zarządzania niektórymi centralnymi aspektami programów w dziedzinie edukacji i kultury stanowi najkorzystniejszą z dostępnych opcji, zarówno z punktu widzenia finansowego, jak i pozafinansowego.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 upoważnia Komisję do ustanawiania agencji wykonawczych, które spełniają wymogi statutu ogólnego określonego przez to rozporządzenie, oraz do powierzania im niektórych zadań w zakresie zarządzania jednym lub wieloma programami wspólnotowymi.

(5)

Utworzenie agencji wykonawczej ma na celu umożliwienie Komisji koncentracji na podstawowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić podmiotom zewnętrznym, bez utraty możliwości kierowania działaniami, kontroli nad nimi oraz ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze.

Program poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) jest objęty obecnymi uprawnieniami Agencji. Został on zakończony w dniu 31 grudnia 2008 r. i zastąpiony, na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., programem działania Erasmus Mundus 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (zwany dalej „programem Erasmus Mundus II”).

(11)

(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 35.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 25 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2798)

 • Dz. U. L101 - 22 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS (1)

 • Dz. U. L101 - 18 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2009, przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, systemu zgłaszania chorób zwierzęcych, działań w zakresie komunikacji oraz badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L101 - 16 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jamón de Teruel (ChNP)]

 • Dz. U. L101 - 14 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Wielkopolski ser smażony (ChOG), Budapesti téliszalámi (ChOG))

 • Dz. U. L101 - 9 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L101 - 7 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L101 - 5 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L101 - 1 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. uściślające zakres ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.