Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Projektu TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (EBC/2009/6)

Data ogłoszenia:2009-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 12

Strona 1 z 4
L 102/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2009

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Projektu TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (EBC/2009/6) (2009/338/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

Banca d’Italia Rada Prezesów zdecydowała również, że projekt T2S zostanie stworzony i będzie obsługiwany przez te cztery krajowe banki centralne (KBC).


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 3 oraz art. 17, 18 i 22,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Efektywna organizacja projektu T2S, obejmująca zainteresowane podmioty – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – wymaga powołania sprawnego organu zarządzającego (zwanego dalej „Radą Projektu T2S”), który będzie przedstawiał Radzie Prezesów projekty rozwiązań kluczowych kwestii strategicznych oraz realizował zadania o charakterze czysto technicznym.

(1)

Podczas posiedzenia w dniu 6 lipca 2006 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o podjęciu działań zmierzających do zbadania – we współpracy z centralnymi depozytami papierów wartościowych (zwanymi dalej „CSD” – od ang. Central Securities Depository) i innymi uczestnikami rynku – możliwości realizacji w ramach Eurosystemu nowego projektu w zakresie rozrachunku papierów wartościowych pod nazwą TARGET2-Securities (zwanego dalej „projektem T2S”). W ramach zadań realizowanych zgodnie z art. 17, 18 i 22 Statutu ESBC Eurosystem przewiduje, że T2S będzie projektem opartym na jednolitej platformie umożliwiającej neutralne i ponadgraniczne świadczenie w całej Europie podstawowych usług rozrachunku operacji gotówkowych i papierów wartościowych; uruchomienie tego projektu umożliwi świadczenie klientom poszczególnych CSD zharmonizowanych i standaryzowanych usług rozrachunku wg zasady dostawa za płatność (DVP) w pieniądzu banku centralnego w ramach zintegrowanego środowiska technicznego.

(4)

Zgodnie z zasadą decentralizacji ustanowioną w art. 12 ust. 1 Statutu ESBC, w zakresie uznanym za możliwy i odpowiedni, KBC przeprowadzają operacje stanowiące część zadań ESBC. Banki centralne Eurosystemu powierzą zatem Radzie Projektu T2S realizację określonych zadań, umożliwiając tym samym w pełni efektywne działanie Rady oraz upoważniając ją do działania w imieniu całego Eurosystemu. Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku (zwany dalej „PSSC” – od ang. Payment and Settlement Systems Committee) nadal będzie sprawował funkcję doradczą wobec organów decyzyjnych EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rada Projektu T2S

(2)

W dniu 17 lipca 2008 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu T2S oraz przeznaczeniu na ten cel środków niezbędnych do całkowitej realizacji projektu. Na podstawie oferty złożonej przez Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz

1. Ustanawia się Radę Projektu T2S jako organ zarządzający w ramach Eurosystemu, którego zadania obejmują przedstawianie Radzie Prezesów projektów rozwiązań kluczowych kwestii strategicznych oraz realizowanie zadań o charakterze czysto technicznym w odniesieniu do projektu T2S.

22.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/13

2. Mandat Rady Projektu T2S, obejmujący jej cele, obowiązki, zadania, skład, procedury działania oraz budżet stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 3. Członkowie Rady Prezesów przesyłają Zarządowi EBC, najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2009 r., propozycje kandydatur (wraz z życiorysami) do członkostwa w Radzie Projektu T2S. Rada Prezesów dokona wyboru członków Rady Projektu T2S spośród tak przedstawionych kandydatur w dniu 23 kwietnia 2009 r. 4. Rada projektu T2S rozpocznie prace w połowie maja 2009 r. 5. Rada Projektu T2S przedstawia członkom PSSC porządek obrad, streszczenia posiedzeń oraz odpowiednią dokumentację

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 7 z 200922.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie definicji kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2856)

 • Dz. U. L102 - 5 z 200922.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L102 - 3 z 200922.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Andruty kaliskie (ChOG))

 • Dz. U. L102 - 1 z 200922.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.