Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

Data ogłoszenia:2009-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 5

22.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 327/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego pochodzącego z Brazylii, Tajlandii i innych państw trzecich (3), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski. Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2009 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r. dotyczą w przypadku niektórych kontyngentów ilości mniejszych niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków, i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu, Artykuł 1 1. Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r., stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków o pozwolenia na przywóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 616/2007 i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2009 r., ustala się w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2009 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze mięsa drobiowego. Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w kwietniu 2009 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r., a w przypadku grupy 3 w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., przekraczają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 142 z 5.6.2007, s. 3.

L 102/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2009

ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Ilości, w odniesieniu do których Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz nie złożono wniosków i które złożonych w odniesieniu do podokresu dodaje się do ilości w podokresie od dnia 1.7.2009-30.9.2009 od dnia (%) 1.10.2009-31.12.2009 (kg)

1 2 4 5 6 7 8

09.4211 09.4212 09.4214 09.4215 09.4216 09.4217 09.4218

0,477182 (1 ) 46,661832 37,082166 (2 ) 27,343152 (1 )

— 27 783 000 — — 1 267 610 — 3 478 800

(1) Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia. (2) Nie dotyczy: ilości wnioskowane są mniejsze od ilości dostępnych.

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do okresu od dnia 1.7.2009-30.6.2010 (%)

3

09.4213

1,692047

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 12 z 200922.4.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Projektu TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (EBC/2009/6)

 • Dz. U. L102 - 7 z 200922.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie definicji kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2856)

 • Dz. U. L102 - 3 z 200922.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Andruty kaliskie (ChOG))

 • Dz. U. L102 - 1 z 200922.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.