Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie definicji kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2856)

Data ogłoszenia:2009-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 7

Strona 1 z 4
22.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie definicji kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2856) (2009/337/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zatem dokonywać przeglądów klasyfikacji obiektu w razie potrzeby, a co najmniej pod koniec fazy eksploatacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 lit. g), a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1) (4)

W celu oceny ryzyka utraty życia i zagrożenia dla zdrowia człowieka w przypadkach utraty spójności konstrukcji lub niewłaściwej eksploatacji obiektu, w ocenie wagi tego ryzyka utraty życia lub zagrożenia dla zdrowia człowieka należy uwzględnić rzeczywistą ciągłą obecność ludzi na terenach potencjalnie zagrożonych.

W celu zagwarantowania wspólnej oceny kryteriów ustanowionych w załączniku III do dyrektywy 2006/21/WE należy określić metodykę oraz, jeśli to możliwe, ustalić wartości dopuszczalne, uwzględniając różne typy obiektów unieszkodliwiania odpadów, ich zachowanie w perspektywie krótko- i długoterminowej oraz efektywność w fazie eksploatacji. Z technicznego punktu widzenia należy wykluczyć z oceny kryteriów dotyczących obecności substancji niebezpiecznych lub odpadów niebezpiecznych obiekty unieszkodliwiania odpadów zawierające jedynie odpady obojętne lub niezanieczyszczoną glebę. Potencjalne zagrożenie, które stanowi obiekt unieszkodliwiania odpadów, może ulec znacznej zmianie w fazie eksploatacji i w fazie po zamknięciu obiektu. Należy

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

1. Zgodnie z tiret pierwszym załącznika III do dyrektywy 2006/21/WE obiekt unieszkodliwiania odpadów zostaje sklasyfikowany jako obiekt unieszkodliwiania odpadów kategorii A, jeśli przewidywane w perspektywie krótko- lub długoterminowej skutki awarii w wyniku utraty spójności konstrukcji lub w wyniku niewłaściwej eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów mogą prowadzić do:

(3)

a) znacznego ryzyka utraty życia;

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.

L 102/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2009

b) poważnego zagrożenia dla zdrowia człowieka; c) poważnego zagrożenia dla środowiska. 2. Do celów klasyfikacji, o której mowa w ust. 1, cały cykl życia obiektu, w tym faza po jego zamknięciu, uwzględniany jest w ocenie potencjalnego zagrożenia, jakie stanowi ten obiekt. Artykuł 2 1. Do celów niniejszej decyzji spójność konstrukcji obiektu unieszkodliwiania odpadów oznacza jego zdolność do zatrzymywania odpadów wewnątrz obiektu w sposób zgodny z jego projektem. 2. Utrata spójności konstrukcji obejmuje wszelkie możliwe awarie mechanizmów związanych z konstrukcją danego obiektu unieszkodliwiania odpadów. 3. Ocena skutków utraty spójności konstrukcji obejmuje bezpośrednie oddziaływanie jakichkolwiek materiałów transportowanych z obiektu unieszkodliwiania odpadów w wyniku awarii oraz skutki krótko- i długotrwałe. Artykuł 3 1. Do celów niniejszej decyzji niewłaściwa eksploatacja obiektu unieszkodliwiania odpadów oznacza taką eksploatację obiektu, która może prowadzić do poważnego wypadku, w tym nieprawidłowe funkcjonowanie środków ochrony środowiska oraz wadliwy bądź niewystarczający projekt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 102 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 12 z 200922.4.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Projektu TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (EBC/2009/6)

 • Dz. U. L102 - 5 z 200922.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L102 - 3 z 200922.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Andruty kaliskie (ChOG))

 • Dz. U. L102 - 1 z 200922.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.