Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2887) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10 - Strona 13

Strona 13 z 16

Emisje należy podawać w CO2 w zaokrągleniu do pełnej tony. Wskaźniki emisji zaokrągla się tak, by zawierały jedynie cyfry istotne dla obliczeń emisji oraz na potrzeby sprawozdania. Dane dotyczące zużycia paliwa na jeden lot wykorzystuje się do obliczeń ze wszystkimi istotnymi cyframi. 8. TREŚĆ ROCZNEGO SPRAWOZDANIA NA TEMAT EMISJI Każdy operator statków powietrznych dołącza do sprawozdania rocznego następujące informacje: 1) dane identyfikacyjne operatora statków powietrznych określone w załączniku IV do dyrektywy 2003/87/WE oraz sygnał wywoławczy lub inny indywidualny oznacznik wykorzystywany do celów kontroli ruchu powietrznego, jak również właściwe dane kontaktowe; 2) imię i nazwisko oraz adres weryfikatora sprawozdania; 3) rok sprawozdawczy; 4) odniesienie do zatwierdzonego planu monitorowania i numer jego wersji; 5) odpowiednie zmiany w działaniach i odstępstwa w stosunku do zatwierdzonego planu monitorowania podczas okresu sprawozdawczego; 6) znaki rejestracyjne oraz rodzaje statków powietrznych wykorzystywanych w okresie objętym sprawozdaniem do wykonywania działalności lotniczej objętej zakresem załącznika I do dyrektywy 2003/87/WE i prowadzonych przez operatora statków powietrznych; 7) całkowitą liczbę lotów objętą sprawozdaniem; 8) dane zgodnie z tabelą 2 poniżej;


23.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/25

9) noty dodatkowe: ilość biomasy wykorzystywanej jako paliwo podczas roku sprawozdawczego (w tonach lub m3), w podziale na rodzaje paliwa. Tabela 2 Format sprawozdawczy w odniesieniu do rocznych emisji gazów cieplarnianych w działalności lotniczej

Parametr

Jednostki

Strumień materiałów wsadowych Paliwo typu Paliwo typu Paliwo typu 1 2 n

Ogółem

Nazwa paliwa Źródła emisji wykorzystujące każdy rodzaj strumienia materiałów wsadowych (poszczególne rodzaje statków powietrznych): Całkowite zużycie paliwa Wartość opałowa paliwa (1) Wskaźnik emisji paliwa t TJ/t t CO2/t lub t CO2/TJ t CO2

Ogólna łączna ilość emisji CO2 ze wszystkich lotów na tym samym paliwie w których państwo członkowskie wylotu jest takie samo jak państwo członkowskie przylotu (loty krajowe) we wszystkich pozostałych lotach (loty międzynarodowe wewnątrz EU i poza UE)

t CO2

t CO2

Ogólna łączna ilość emisji CO2 ze wszystkich lotów, w których państwo członkowskie wylotu jest takie samo jak państwo członkowskie przylotu (loty krajowe):

Państwo członkowskie 1 Państwo członkowskie 2 Państwo członkowskie n

t CO2 t CO2 t CO2

Ogólna łączna ilość emisji CO2 ze wszystkich lotów, w których państwem wylotu jest państwo członkowskie lub kraj trzeci (2):

Państwo członkowskie 1 Państwo członkowskie 2 Państwo członkowskie n

t CO2 t CO2 t CO2

Ogólna łączna ilość emisji CO2 ze wszystkich lotów z krajów trzecich, gdzie miejscem przylotu jest państwo członkowskie (2):

Państwo członkowskie 1 Państwo członkowskie 2 Państwo członkowskie n

t CO2 t CO2 t CO2

(1) Nie ma zastosowania do komercyjnych paliw standardowych wymienionych w tabeli 1 niniejszego załącznika, wykorzystywanych do działalności lotniczej. (2) Suma emisji w podziale na kraje trzecie podana w odniesieniu do poszczególnych krajów.

L 103/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2009

Do rocznego sprawozdania na temat emisji każdy operator statków powietrznych dodaje w postaci załącznika poniższe informacje: — roczne emisje i roczne dane liczbowe dotyczące lotów w odniesieniu do pary lotnisk. Operator może wystąpić z wnioskiem, aby załącznik ten traktowano jako informację poufną. 9. WERYFIKACJA Oprócz wymogów dotyczących weryfikacji przedstawionych w sekcji 10.4 załącznika I, weryfikator bierze pod uwagę następujące kwestie: — kompletność danych dotyczących lotów i emisji gazów cieplarnianych w stosunku do danych dotyczących ruchu lotniczego, na przykład gromadzonych przez Eurocontrol, — spójność pomiędzy podawanymi danymi a dokumentacją masy i arkuszem wyważenia, — spójność pomiędzy zagregowanymi danymi dotyczącymi zużycia paliwa oraz danymi dotyczącymi paliwa zakupionego lub dostarczonego w inny sposób do statku powietrznego wykonującego loty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 30 z 200923.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L103 - 6 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (1)

 • Dz. U. L103 - 3 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w zakresie aktualizacji wykazu zmiennych, częstotliwości zestawiania statystyk oraz poziomów podziału i agregowania zmiennych (1)

 • Dz. U. L103 - 1 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.