Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2887) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 16

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 2009 r.

Załącznik XV

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

L 103/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2009

ZAŁĄCZNIK A. Do załącznika I wprowadza się następujące zmiany: 1) w sekcji 1 wyrazy „w załącznikach II–XI” zastępuje się wyrazami „w załącznikach II–XI i XIII–XV”; 2) w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany: a) część wstępna otrzymuje brzmienie: „Do celów niniejszego załącznika oraz załączników II–XV stosuje się definicje zawarte w dyrektywie 2003/87/WE. Jednak do celów niniejszego załącznika »operator« oznacza operatora, o którym mowa w art. 3 lit. f) dyrektywy 2003/87/WE, a »operator statków powietrznych« oznacza operatora, o którym mowa w lit. o) tego artykułu.”; b) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: (i) litera c) otrzymuje brzmienie: „c) »źródło emisji« oznacza pewną możliwą do zidentyfikowania część (punkt lub proces) instalacji, z której emitowane są dane gazy cieplarniane, lub – w przypadku działalności lotniczej – pojedynczy statek powietrzny;”; (ii) litera e) otrzymuje brzmienie: „e) »metodyka monitorowania« oznacza całość metod stosowanych przez operatora instalacji lub operatora statków powietrznych do ustalania wielkości emisji z danej instalacji lub działalności lotniczej;”; (iii) w lit. f) wyraz „instalacja” zastępuje się wyrazami „instalacja lub operator statków powietrznych”; (iv) litera g) otrzymuje brzmienie: „g) »poziom dokładności« oznacza konkretny element metodyki służący do określania danych na temat kategorii działalności, wskaźników emisji, rocznych emisji, średnich rocznych emisji na godzinę i współczynników utleniania lub konwersji oraz do określania ładunku handlowego;”; (v) litera i) otrzymuje brzmienie: „i) »okres sprawozdawczy« oznacza jeden rok kalendarzowy, podczas którego emisje lub dane dotyczące tonokilometrów mają być objęte monitorowaniem i sprawozdawczością;”; (vi) w lit. j) kropka na końcu zostaje zastąpiona poniższym tekstem: „w przypadku działalności lotniczej okres rozliczeniowy oznacza okres, o którym mowa w art. 3c ust. 1 i 2 tej dyrektywy.”; c) w ust. 2 lit. h) otrzymuje brzmienie: „h) »znormalizowane paliwo handlowe« oznacza paliwa handlowe znormalizowane w skali międzynarodowej, wykazujące 95 % poziom ufności nieprzekraczający ± 1 % w zakresie ich podanej wartości opałowej, w tym olej napędowy, lekki olej opałowy, benzyna, nafta, kerozyna, etan, propan, butan, naftowe paliwo lotnicze (Jet A1 lub Jet A), paliwo do silników odrzutowych (Jet B) i benzyna lotnicza (AvGas).”;


23.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/13

d) w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w lit. a) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku instalacji lub operatorów statków powietrznych nieposiadających jeszcze tego rodzaju danych historycznych jako poziom odniesienia stosuje się dane z reprezentatywnych instalacji, w których prowadzi się takie same lub porównywalne działalności lub dane od operatorów statków powietrznych, którzy je prowadzą, skalowanych zgodnie z ich mocą produkcyjną.”;

(ii) litera c) otrzymuje brzmienie:

„c) »strumienie materiałów wsadowych de minimis« oznaczają grupę pomniejszych strumieni materiałów wsadowych wybranych przez operatora instalacji i łącznie emitujących maksymalnie 1 kilotonę lub mniej CO2 pochodzącego z paliw kopalnych rocznie lub wnoszących mniej niż 2 % (do maksymalnej wielkości wkładu 20 kiloton CO2 pochodzącego z paliw kopalnych rocznie) całkowitych rocznych emisji CO2 z tej instalacji lub spowodowanych przez operatora statków powietrznych przed odjęciem przenoszonego CO2, przy czym chodzi o wielkość większą w kategoriach bezwzględnych wielkości emisji;”;

(iii) lit. e) otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 30 z 200923.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L103 - 6 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (1)

 • Dz. U. L103 - 3 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w zakresie aktualizacji wykazu zmiennych, częstotliwości zestawiania statystyk oraz poziomów podziału i agregowania zmiennych (1)

 • Dz. U. L103 - 1 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.