Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 6

Strona 1 z 3
L 103/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

zywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK (3) określa rozbicie klasyfikacji COICOP/ZWCK (4) na działy (poziom dwucyfrowy), grupy (poziom trzycyfrowy) i klasy (poziom czterocyfrowy).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1), w szczególności jego art. 4 akapit trzeci i art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (ZWCK) to zharmonizowane dane liczbowe dotyczące inflacji niezbędne Komisji i Europejskiemu Bankowi Centralnemu do wykonywania ich funkcji określonych w art. 121 traktatu WE. ZWCK zostały opracowane dla ułatwienia międzynarodowego porównywania inflacji cen konsumpcyjnych. Są one ważnym wskaźnikiem przy zarządzaniu polityką monetarną.

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2454/97 z dnia 10 grudnia 1997 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK) (5) określa „okres odniesienia wag” na potrzeby ZWCK jako dwunastomiesięczny okres konsumpcji lub wydatków. Zgodnie z art. 3 wyżej wspomnianego rozporządzenia każdego miesiąca państwa członkowskie sporządzają ZWCK, używając wag, które odzwierciedlają wzorce wydatków konsumenckich w okresie odniesienia wydatku.

(6)

(2)

Na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2494/95 od każdego państwa członkowskiego wymagane jest, w ramach wykonywania powyższego rozporządzenia, sporządzanie ZWCK, począwszy od wskaźnika za styczeń 1997 r.

(7)

Konsekwentnie, wagi na poziomie działów, grup i klas COICOP/ZWCK nie mogą zmieniać się pomiędzy miesiącami w ciągu danego roku. Jednak zezwala się, by wagi na bardziej szczegółowym poziomie COICOP/ZWCK mogły odzwierciedlać zmieniający się sezonowo wzorzec konsumpcji. Chociaż wskaźniki bez zmian wag sezonowych i wskaźniki ze zmianami odpowiadają różnym celom statystycznym, ograniczenia w metodologii mogą zagwarantować niezbędną porównywalność pomiędzy tymi dwoma metodami, a także porównywalność pomiędzy państwami członkowskimi w ramach metod.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/96 z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen towarów konsumpcyjnych (2) definiuje zakres ZWCK jako obejmujący te towary i usługi, które wchodzą w zakres wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na spożycie ostateczne, do których dochodzi na terytorium gospodarczym państwa członkowskiego w jednym lub obydwu porównywanych przedziałach czasu.

Produkty sezonowe są zazwyczaj w pewnych okresach powtarzających się cyklicznie każdego roku niedostępne lub ich sprzedawane ilości są pomijalne i zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1749/96 w przypadkach, gdy celowa kontrola wyrywkowa nie wymaga comiesięcznej obserwacji rzeczywistych cen przez cały rok, należy stosować ceny szacunkowe.

(8)

(4)

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2214/96 z dnia 20 listopada 1996 r. dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przeka-

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1921/2001 z dnia 28 września 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla korekt zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2602/2000 (6) określa ramy przeglądów w ZWCK.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 30 z 200923.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L103 - 10 z 200923.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2887) (1)

 • Dz. U. L103 - 3 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w zakresie aktualizacji wykazu zmiennych, częstotliwości zestawiania statystyk oraz poziomów podziału i agregowania zmiennych (1)

 • Dz. U. L103 - 1 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.