Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 104 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) przyznanej przez Niemcy na rzecz banku Sachsen LB (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2269) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 104 POZ 34

Strona 1 z 22
L 104/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) przyznanej przez Niemcy na rzecz banku Sachsen LB (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2269)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/341/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2. WPROWADZENIE

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA


(1)

Niniejsza sprawa związana jest z trwającym w dalszym ciągu załamaniem rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, którego skutki boleśnie odczuł Landesbank Sachsen Girozentrale (zwany dalej „bankiem Sachsen LB”), a w szczególności jeden z jego pozabilansowych funduszy inwestycyjnych, Ormond Quay. Fundusz, zwany także spółką specjalnego przeznaczenia (special purpose vehicle – SPV) lub inwestycyjną spółką celową (special investment vehicle – SIV), jest spółką (zazwyczaj rodzajem spółki o ograniczonej odpowie­ dzialności lub w niektórych przypadkach spółką koman­ dytową), którą zakłada się w bardzo konkretnych, ściśle i czasowo określonych celach, aby ograniczyć ryzyko finansowe (zazwyczaj ryzyko związane z upadłością, ale czasami także konkretne ryzyko podatkowe lub ryzyko związane z nadzorem). Spółki typu SIV zakłada się również dlatego, że nie wpływają one na bilans i nie podlegają konsolidacji ze strony banków. Dzięki temu banki mogą finansować kredyty według stawek niższych niż ich własne (w przypadku których obowiązują współ­ czynniki płynności podlegające prawnemu nadzorowi bankowemu). Spółka specjalnego przeznaczenia refinan­ suje inwestycje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (asset-backed securities, zwane dalej „ABS”), poży­ czając pieniądze na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych zabezpieczonych aktywami (3) (commercial papers, zwane dalej „CP”). W celu przezwyciężenia ewen­ tualnych problemów wynikających z niedoboru płyn­ ności spółek celowych (jeżeli nie zostaną sprzedane wszystkie CP) banki handlowe sięgają po linie kredytowe. Bank Sachsen LB finansował inwestycje w ABS poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia Ormond Quay Invest­ ments, do której należały także amerykańskie papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie. Aby w dalszym ciągu móc pokrywać niedobór płynności funduszu Conduit, na wypadek gdyby banki handlowe odmówiły przyznania linii kredytowych, bank

(7)

Sprawa dotyczy wniosku o udzielenie informacji, który został skierowany do Niemiec z urzędu w dniu 21 sierpnia 2007 r. Powołując się na zasadę pewności prawnej, pismem z dnia 21 stycznia 2008 r. Niemcy zgłosiły przedmiotowe środki jako „środki niestanowiące pomocy”, oświadczając dla ostrożności, że niniejsze środki należy traktować jako środki pomocy na rato­ wanie lub restrukturyzację, które pod każdym względem są zgodne ze wspólnym rynkiem. Pismem z dnia 27 lutego 2008 r. Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępo­ wania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE. Decyzję Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego (zwaną dalej „decyzją w sprawie wszczęcia postępowania”) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainte­ resowane strony do zgłaszania uwag. Niemcy zajęły stanowisko w sprawie wszczęcia formal­ nego postępowania wyjaśniającego w pismach z dnia 28 marca oraz 10, 16, 23 i 30 kwietnia 2008 r. Zainte­ resowane strony zgłosiły swoje uwagi w piśmie z dnia 16 kwietnia 2008 r. Niemcy odniosły się do tych uwag w piśmie z dnia 30 kwietnia 2008 r. Zorganizowano wiele spotkań i przeprowadzono wiele konferencji telefonicznych z Niemcami, beneficjentem i Landesbank Baden-Württemberg (zwanym dalej „bankiem LBBW”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 104 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 58 z 200924.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiającego wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (  Dz.U. L 13 z 17.1.2009)

 • Dz. U. L104 - 57 z 200924.4.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L104 - 51 z 200924.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła, uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Polski i Słowenii za państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2972) (1)

 • Dz. U. L104 - 33 z 200924.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka ze Szwecji i jednego zastępcy członka ze Szwecji

 • Dz. U. L104 - 23 z 200924.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/37/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloromekwatu, związków miedzi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu i zeta-cypermetryny jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L104 - 21 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L104 - 20 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L104 - 19 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L104 - 17 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L104 - 15 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L104 - 13 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L104 - 11 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L104 - 10 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L104 - 8 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L104 - 4 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L104 - 3 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L104 - 1 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.