Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 14

L 105/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/344/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszono uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzenia do obrotu danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. W związku z tym w dniu 25 lutego 2008 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na wniosek Komisji w dniu 9 lipca 2008 r. panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii przyjął opinię naukową, dotyczącą bezpieczeństwa stosowania białka opóźniającego zamarzanie (ISP) typu III HPLC 12 w charakterze składnika żywności. W dniu 2 lipca 2008 r. opinię tę przyjął również panel ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Opinia EFSA prowadziła do wniosku, że stosowanie białka opóźniającego zamarzanie (ISP) typu III HPLC 12 w lodach jadalnych jest bezpieczne. Na podstawie oceny naukowej ustalono, że białko opóźniające zamarzanie (ISP) typu III HPLC 12 spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(7)

W dniu 8 czerwca 2006 r. przedsiębiorstwo Unilever przedłożyło właściwym organom Zjednoczonego Królestwa wniosek dotyczący wprowadzenia białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 do obrotu jako nowego składnika żywności. Białko opóźniające zamarzanie (ISP, ang. Ice Structuring Protein) typu III HPLC 12 wytwarzane jest przy użyciu zmodyfikowanych genetycznie drożdży jako środka wspomagającego przetwarzanie. Zgodnie z motywem 16 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) żywność i pasze wytworzone za pomocą genetycznie zmodyfikowanych środków wspomagających przetwarzanie nie są włączone w zakres tego rozporządzenia. W sprawozdaniu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonania wspomnianego rozporządzenia (3) zostało wyjaśnione, że żywność i pasze wytworzone drogą fermentacji przy wykorzystaniu genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów nie podlegają ani wymaganiom zatwierdzania, ani wymaganiom etykietowania określonym w tym rozporządzeniu. W dniu 27 lipca 2007 r. właściwy organ Zjednoczonego Królestwa do spraw oceny żywności wydał sprawozdanie ze wstępnej oceny. Sprawozdanie zawierało wniosek, iż stosowanie białka opóźniającego zamarzanie (ISP) w charakterze składnika żywności jest dopuszczalne. Dnia 1 sierpnia 2007 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim.

(2)

(8)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Białko opóźniające zamarzanie (ISP) typu III HPLC 12 opisane w załączniku może zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności do przygotowywania lodów jadalnych. Zawartość białka opóźniającego zamarzanie (ISP) typu III HPLC 12 w lodach jadalnych nie może przekraczać 0,01 %. Artykuł 2 Nazwa nowego składnika żywności dopuszczonego niniejszą decyzją figuruje na etykiecie zawierających go środków spożywczych jako „białko opóźniające zamarzanie (ISP)”.

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. (3) COM(2006) 626 wersja ostateczna.

25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/15

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Unilever UK, Walton Court, Station Avenue, Walton-on-Thames, Surrey KT12 1NT, Zjednoczone Królestwo.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Specyfikacja białka opóźniającego zamarzanie (ISP) typu III HPLC 12 Preparat białka opóźniającego zamarzanie (ISP) jest jasnobrązowym płynem wytwarzanym w drodze fermentacji wgłębnej genetycznie zmodyfikowanego szczepu spożywczych drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae), do których genomu został wprowadzony syntetyczny gen kodujący ISP. W wyniku ekspresji genu białko jest tworzone i wydzielane do ośrodka wzrostu, z którego następnie jest odseparowywane od komórek drożdży przy użyciu mikrofiltracji i zagęszczane w drodze ultrafitracji. W efekcie żadne komórki drożdży zasadniczo nie trafiają – ani wprost, ani też w zmienionej formie – do preparatu ISP. W skład preparatu ISP wchodzą ISP naturalne, ISP glikozylowane oraz białka i peptydy drożdży i cukrów, jak również kwasy i sole powszechnie występujące w żywności. Koncentrat stabilizowany jest roztworem buforowym kwasu cytrynowego o stężeniu 10 mM. Analiza pH Popiół DNA Nie mniej niż 5 g/l czynnego ISP 2,5 do 3,5 Nie więcej niż 2 % Niewykrywalne

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 22 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.