Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 10

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 10

Strona 10 z 14

Oświadczenia te powinny zawierać odsyłacz do strony z informacjami o ochronie danych na stronie internetowej Komisji poświęconej systemowi IMI. Inne właściwe organy, obsługujące mniejszą liczbę wniosków, mogą posługiwać się przede wszystkim odsyłaczem do strony internetowej Komisji poświęconej systemowi IMI. Krajowi koordynatorzy systemu IMI powinni służyć pomocą właściwym organom. Może to obejmować pomoc w opracowywaniu przykładowych informacji o zasadach ochrony prywatności, które mogą stanowić wzór dla właściwych organów krajowych. Ewentualnie można opracować wspólną, ogólnokrajową informację o zasadach ochrony poufności, która zostanie opublikowana w internecie przez koordynatora krajowego, zaś każdy właściwy organ może po prostu podawać osobom, których dotyczą dane, odsyłacz do takiej informacji (np. na formularzach wniosków lub innych dokumentach dostarczanych osobom, których dotyczą dane).


OŚWIADCZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 1. Cele systemu IMI i uczestniczące w nim podmioty Celem systemu IMI jest ułatwienie współpracy administracyjnej oraz wzajemnej pomocy między państwami członkowskimi, tak aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz swobodny przepływ osób i usług. System IMI stanowi narzędzie wymiany informacji (w tym niektórych danych osobowych) między organami administracji krajowej państw członkowskich EOG. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje tę część systemu IMI, za którą odpowiada Komisja, tj. gromadzenie, rejestrację, przechowywanie i usuwanie danych osobowych pierwszych użytkowników na poziomie krajowych koordynatorów systemu IMI oraz przechowywanie i usuwanie – ale już nie gromadzenie, odzyskiwanie i przeglądanie – danych osobowych innych użytkowników systemu IMI i pozostałych osób, których dotyczy wymiana informacji. Nie dotyczy ono zatem tych czynności związanych z przetwarzaniem danych, które wchodzą w zakres obowiązków państw członkowskich.

(1) Część strony internetowej IMI poświęcona ochronie danych zawiera całość dokumentów dotyczących ochrony danych w systemie IMI, jak również odsyłacz do wykazu dokumentów prawnych z zakresu ochrony danych na poziomie UE: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_pl.html

25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/33

2. Jakie przepisy prawa obowiązują Wszystkie czynności przetwarzania danych w ramach kompetencji Komisji Europejskiej reguluje rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Ponadto zastosowanie ma decyzja Komisji 2008/49/WE z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod względem ochrony danych osobowych. 3. Jakie dane przetwarza Komisja w systemie IMI Komisja gromadzi niezbędne dane kontaktowe pierwszych użytkowników na poziomie krajowych koordynatorów systemu IMI, takie jak nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres e-mail w miejscu pracy. Te dane osobowe, a także dane użytkowników na poziomie koordynatorów delegowanych ds. systemu IMI oraz na poziomie właściwych organów są przechowywane na serwerze Komisji. Dane osób, których dotyczy wymiana informacji, będą przechowywane ze względów technicznych na serwerze Komisji. 4. Jaki jest cel przetwarzania danych w systemie IMI Dane kontaktowe krajowych koordynatorów systemu IMI mają zasadnicze znaczenie dla stworzenia i funkcjonowania systemu IMI. Komisja musi mieć dostęp do tych danych, aby skutecznie współpracować z państwami członkowskimi w zakresie zarządzania systemem IMI. W odniesieniu do tymczasowego przechowywania danych tych osób, których dotyczy wymiana informacji między krajowymi organami, przetwarzanie danych w systemie IMI ma na celu usprawnienie i ułatwienie współpracy między właściwymi organami państw członkowskich na podstawie prawodawstwa wspólnotowego przyjętego w celu urzeczywistnienia rynku wewnętrznego w przypadkach, w których istnieje potrzeba uzyskania od innego państwa członkowskiego dodatkowych informacji związanych z tymczasowym transgranicznym świadczeniem usług lub prowadzeniem działalności przez usługodawcę w innym państwie członkowskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.