Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 12

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 12

Strona 12 z 14

10. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH I ICH POPRAWIANIA Przejrzystość ma nadrzędne znaczenie w odniesieniu do osoby, której dotyczą dane. Cel ten osiąga się po pierwsze, przez przekazanie tej osobie informacji omówionych w poprzednim rozdziale, a po drugie, przez udzielenie jej prawa dostępu do własnych danych osobowych oraz, o ile stosowne, prawa do zażądania usunięcia, poprawienia lub zablokowania danych, które są nieścisłe bądź zostały przetworzone z naruszeniem prawa. Złożoność systemu IMI, w którym wielu uczestników i użytkowników wspólnie przetwarza dane i wspólnie nimi administruje, wymaga zastosowania prostego podejścia wobec osób, których dotyczą dane. Osoby te nie posiadają – i nie muszą posiadać – wiedzy na temat technicznych aspektów operacji wspólnego przetwarzania lub funkcjonowania systemu IMI. Powinna zatem obowiązywać jasna i prosta zasada: osoby, których dotyczą dane, będą miały możliwość wykonywania swoich praw w zakresie dostępu do danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez zwrócenie się ze stosownym żądaniem do dowolnego właściwego organu biorącego udział w wymianie informacji, a odstępstwa od tej reguły mogą mieć miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach i muszą być uzgodnione pomiędzy osobą, której dotyczą dane, a wszystkimi pozostałymi stronami. Właściwy organ nie może odmówić dostępu do danych ani ich poprawienia lub usunięcia, twierdząc, że to nie on wprowadził dane do systemu lub że osoba, której dotyczą dane, powinna zwrócić się do innego właściwego organu. Właściwy organ rozpatruje otrzymany wniosek i decyduje o jego przyjęciu lub odrzuceniu na podstawie jego zasadności oraz krajowych przepisów o ochronie danych. W razie potrzeby właściwy organ może skontaktować się z innymi właściwymi organami przed podjęciem decyzji. W przypadku braku zgody pomiędzy właściwymi organami w sprawę należy zaangażować krajowe urzędy ochrony danych, aby zapewnić szybkie i sprawne osiągnięcie porozumienia.


25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/35

Jeśli osoba, której dotyczą dane, nie jest zadowolona z podjętej decyzji, może się ona zwrócić do innego właściwego organu uczestniczącego w wymianie informacji lub skontaktować się z krajowym urzędem ochrony danych właściwym dla dowolnego z tych organów w zależności od tego, gdzie jest jej najwygodniej; może to być na przykład urząd w kraju, w którym osoba ta prowadzi działalność gospodarczą lub pracuje bądź jej własny krajowy urząd ochrony danych. W razie potrzeby urzędy ochrony danych powinny współpracować ze sobą przy rozpatrywaniu skargi (zob. art. 28 dyrektywy o ochronie danych).

Należy podkreślić, że osoby, których dotyczą dane, mogą w każdej chwili skierować sprawę do sądu i, o ile stosowne, uzyskać zadośćuczynienie (zob. art. 22 i 23 dyrektywy o ochronie danych oraz odpowiadające im przepisy krajowe).

Artykuł 12 lit. c) dyrektywy o ochronie danych stanowi, że administrator danych zawiadamia osoby trzecie, którym dane zostały ujawnione, o poprawieniu, usunięciu lub zablokowaniu danych, o ile nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wymagało niewspółmiernego wysiłku. Dotyczy to również informacji przetwarzanych poza systemem IMI.

Stosownie do zaleceń Grupy Roboczej powołanej na mocy art. 29 oraz EIOD, Komisja pracuje obecnie nad funkcją systemu IMI (na wzór istniejącej procedury przedterminowego usuwania danych na wniosek właściwych organów, zob. rozdział 12), która dawałaby możliwość poprawienia danych w trybie online z automatycznym powiadomieniem właściwych władz uczestniczących w wymianie informacji. Zadanie to jest nieco technicznie złożone, więc proponuje się, aby do czasu wdrożenia tej funkcjonalności właściwe władze zwracały się bezpośrednio do administratora danych IMI przy Komisji Europejskiej w przypadku konieczności poprawienia danych osobowych (zob. część „Oświadczenie Komisji Europejskiej o ochronie prywatności”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.