Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 2

Strona 2 z 14

Zrzut ekranu z pytaniami w językach dwóch właściwych organów biorących udział w wymianie informacji

25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/25

2. ZAKRES I CEL WYTYCZNYCH Użytkownicy systemu IMI są fachowcami w swojej dziedzinie z zakresu czy to zasad regulujących wykonywanie zawodu, czy też przepisów o świadczeniu usług. Nie są jednak specjalistami od ochrony danych i nie zawsze mogą być w pełni świadomi wymagań nałożonych w tym zakresie przez przepisy prawa krajowego. Z tego względu wskazane jest dostarczenie użytkownikom systemu IMI wytycznych wyjaśniających jego funkcjonowanie z punktu widzenia ochrony danych, wbudowanych zabezpieczeń oraz możliwego ryzyka związanego z jego użytkowaniem (1). Niniejsze wytyczne nie mają stanowić wyczerpującego przeglądu wszystkich zagadnień ochrony danych związanych z systemem IMI, lecz być prostym objaśnieniem, ramami dla przestrzegania prawa w postaci łatwej do zrozumienia dla wszystkich użytkowników IMI. W razie potrzeby użytkownicy systemu IMI mogą zawsze zwrócić się o dodatkowe wskazówki i pomoc do urzędów ochrony danych w państwach członkowskich. Wykaz odpowiednich organów wraz z danymi kontaktowymi i adresami stron internetowych znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm 3. ŚRODOWISKO SPRZYJAJĄCE OCHRONIE DANYCH System IMI został opracowany z uwzględnieniem wymagań przepisów o ochronie danych i już od fazy koncepcyjnej sprzyja ochronie danych. Użytkownicy mogą mieć pewność, że system IMI jest niezawodną aplikacją z punktu widzenia ochrony danych, jak pokazują poniższe przykłady: a) system IMI jest wykorzystywany wyłącznie przez właściwe organy w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein); nie dochodzi do transferu danych osobowych poza EOG; b) Komisja Europejska i koordynatorzy systemu IMI (2) nie mają dostępu do danych osobowych specjalistów lub usługodawców wymienionych za pośrednictwem systemu; c) wgląd do danych osobowych usługodawcy mają wyłącznie właściwe organy będące stronami wniosku o wymianę informacji (3). Ochrona jest w istocie rzeczy tak daleko posunięta, że adresat wniosku nie ma dostępu do informacji osobowych o usługodawcy do czasu formalnego przyjęcia wniosku;


(1) Państwa członkowskie powinny rozważyć możliwość uwzględnienia informacji na temat ochrony danych w szkoleniach z zakresu systemu IMI. (2) Zob. art. 12 decyzji 2008/49/WE. 3) Właściwe organy mogą być „połączone” z innymi organami do celów nadzoru (np. organ regionalny z organem federalnym). Takie ( „połączone organy” mogą znać liczbę i charakter wniosków, ale nie będą miały dostępu do danych osobowych usługodawców lub migrujących specjalistów.

L 105/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2009

Przykładowy widok wniosku przed jego przyjęciem przez odbiorcę

d) wszystkie dane osobowe dotyczące wniosków są automatycznie usuwane z systemu po upływie sześciu miesięcy od zamknięcia wniosku lub nawet we wcześniejszym terminie na żądanie właściwych organów uczestniczących w wymianie informacji (więcej informacji znajduje się w rozdziale 12 dotyczącym okresu przechowywania danych).

4. KTO JEST KIM W SYSTEMIE IMI KWESTIA WSPÓŁADMINISTRACJI System IMI stanowi oczywisty przypadek wspólnego przetwarzania danych i wspólnego administrowania nimi. Dla przykładu, choć wymiana danych osobowych odbywa się wyłącznie pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich, Komisja Europejska odpowiada za przechowywanie tych danych na swoich serwerach. Komisja Europejska nie ma wglądu w dane osobowe, ale jako operator systemu fizycznie obsługuje usuwanie i poprawianie danych.

Innymi słowy, wskutek podziału obowiązków pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi:

a) każdy właściwy organ i koordynator systemu IMI jest administratorem w odniesieniu do własnych czynności przetwarzania danych;

b) b) Komisja nie jest użytkownikiem, lecz operatorem systemu odpowiedzialnym głównie za jego konserwację i bezpieczeństwo (1);

c) uczestnicy systemu IMI ponoszą wspólną odpowiedzialność w zakresie przekazywania informacji oraz praw w zakresie dostępu do danych, sprostowania i wniesienia sprzeciwu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.