Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 5

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 5

Strona 5 z 14

Na przykład w przypadku Komisji Europejskiej zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 45/2001 o ochronie danych. W przypadku użytkownika krajowego (np. właściwego organu) właściwe jest krajowe prawo o ochronie danych, które musi być zgodne z dyrektywą 95/46/WE (dyrektywa o ochronie danych). Dyrektywa ta wraz z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 (1) stanowi solidne ramy ochrony danych w Unii Europejskiej. Dyrektywa o ochronie danych daje pewną dowolność państwom członkowskim. Wskazane jest zatem, aby krajowi koordynatorzy systemu IMI omówili niniejsze wytyczne z właściwymi dla nich urzędami ochrony danych, na przykład w odniesieniu do informacji przekazywanych osobom fizycznym (zob. rozdział 9 w tej sprawie) lub obowiązku zgłaszania niektórych operacji przetwarzania danych urzędom ochrony danych. Dyrektywa 95/46/WE (ochrona danych) jest dyrektywą z zakresu rynku wewnętrznego o podwójnym przeznaczeniu. Harmonizacja krajowych przepisów o ochronie danych ma na celu zarówno zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych, jak i zabezpieczenie podstawowych praw osób fizycznych, a tym samym umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi. Z tego względu specyfika poszczególnych krajów nie powinna mieć praktycznego ani znaczącego wpływu na korzystanie z systemu IMI i wymianę informacji na podstawie innych aktów wspólnotowych. Jedną z istotniejszych cech unijnych ram ochrony prawnej danych jest nadzór ze strony niezależnych publicznych urzędów ochrony danych. W efekcie obywatele mają możliwość wnoszenia skarg do tych urzędów, dzięki czemu sprawy z zakresu ochrony danych mogą być załatwiane szybko i bez udziału sądu. Przetwarzanie danych osobowych na poziomie krajowym podlega nadzorowi ze strony krajowych urzędów ochrony danych, natomiast przetwarzanie danych osobowych przez instytucje europejskie nadzoruje Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD). W rezultacie Komisja Europejska nadzorowana jest przez EIOD, a pozostali użytkownicy systemu IMI – przez krajowe organy ochrony danych. Dalsze informacje na temat skarg lub wniosków osób, których dotyczą dane, znajdują się w rozdziale 10 poświęconym prawom dostępu do danych i ich poprawiania oraz w rozdziale 13 o współpracy z organami ochrony danych i EIOD. 8. ZASADY OCHRONY DANYCH MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WYMIANY INFORMACJI Zgodnie z prawem WE dane osobowe można przetwarzać jedynie po spełnieniu pewnych warunków (zob. rozdział 6 „Podstawy prawne wymiany informacji osobowych w systemie IMI”) oraz na zasadach określonych w dyrektywie o ochronie danych jako „zasady dotyczące jakości danych” (zob. art. 6 dyrektywy).


(1) Dyrektywa 94/46/WE stosuje się do państw członkowskich, a rozporządzenie (WE) nr 45/2001 do instytucji europejskich.

25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/29

Administratorzy danych powinni gromadzić dane osobowe jedynie do konkretnych i zgodnych z prawem celów oraz nie mogą ich przetwarzać do celów niezgodnych z tymi, dla których zostały zgromadzone. Klasycznym przykładem niezgodnych celów byłaby sprzedaż prywatnym przedsiębiorstwom na potrzeby marketingu danych teleadresowych zgromadzonych przez właściwy organ przy prowadzeniu sprawy migrujących specjalistów w ramach dyrektywy usługowej. Przetwarzanie danych osobowych musi być ponadto proporcjonalne (prawidłowe, stosowne i nienadmierne ilościowo) w stosunku do celów, dla których dane zostały zgromadzone, a administrator danych musi dodatkowo podejmować wszelkie uzasadnione działania dla zapewnienia, że dane są aktualizowane oraz usuwane lub anonimizowane, gdy identyfikacja osoby, której dotyczą, przestała być konieczna. Zasady dotyczące jakości danych są zasadami z zakresu właściwego zarządzania informacjami, jako że dobry system informacji nie polega na gromadzeniu bez konkretnego celu gigabajtów danych, które szybko tracą na aktualności i stają się nierzetelne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.