Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 6

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 6

Strona 6 z 14

Dobry system informacji elektronicznej powinien gromadzić wyłącznie dane, które są potrzebne do określonych z góry celów, a dane te powinny być na bieżąco aktualizowane, aby można było na nich w pełni polegać. Zastosowanie zasad dotyczących jakości danych do systemu IMI prowadzi do następujących zaleceń: (1) System IMI powinien być wykorzystywany ściśle do celów określonych we właściwym prawodawstwie (np. w przypadku uzasadnionych wątpliwości lub z innych powodów określonych we właściwych przepisach). Z tego względu, choć oczekuje się, że system IMI stanie się rutynowym narzędziem wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami, należy kategorycznie podkreślić, iż system ten nie może służyć do systematycznej weryfikacji informacji o migrujących specjalistach lub usługodawcach. (2) Właściwy organ występujący z wnioskiem powinien przekazać dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny, aby pozwolić właściwemu organowi udzielającemu odpowiedzi na jednoznaczną identyfikację konkretnej osoby i udzielenie odpowiedzi na pytania. Na przykład, jeśli migrujący specjalista może być zidentyfikowany za pomocą nazwiska i numeru wpisu w rejestrze zawodowym, nie ma potrzeby przekazywania również jego numeru identyfikacji osobistej. (3) 3.Użytkownicy systemu IMI powinni starannie dobierać pytania i zwracać się wyłącznie o informacje, które są niezbędne. Jest to nie tylko kwestia przestrzegania zasad dotyczących jakości danych, ale i zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Do celów przejrzystości na stronie internetowej IMI publikowane są predefiniowane zestawy pytań (1).


Co to są dane szczególnie chronione (2) Są to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, jak również dotyczące stanu zdrowia, orientacji seksualnej, przestępstw, wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa. W niektórych państwach członkowskich informacje na temat sankcji administracyjnych lub wyroków są również uważane za dane szczególnie chronione.

(4) Właściwe organy muszą zachować szczególną czujność w przypadku, gdy wymiana informacji dotyczy danych szczególnie chronionych. Wymiana danych szczególnie chronionych możliwa jest jedynie w bardzo ograniczonych okolicznościach. Największe znaczenie dla przetwarzania danych szczególnie chronionych w systemie IMI mają następujące wymagania: a) przetwarzanie danych szczególnie chronionych jest konieczne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych (zob. art. 8 ust. 2 lit. e) dyrektywy o ochronie danych i odpowiadające mu przepisy w prawie krajowym). Może to dotyczyć przypadków wymiany danych w systemie IMI, w których migrujący specjalista lub usługodawca ubiega się o prawo do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim. Właściwe organy muszą w każdym przypadku uważnie zbadać, czy dane szczególnie chronione są absolutnie konieczne do ustalenia takiego prawa. Jeśli chodzi o pewne konkretne rodzaje danych szczególnie chronionych, które podlegają wymianie w systemie IMI, to państwa członkowskie przyjęły szczegółowe przepisy w dyrektywie o kwalifikacjach zawodowych i dyrektywie usługowej: 1) artykuł 56 ust. 2 dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych stanowi: „Właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego i rodzimego państwa członkowskiego wymieniają między sobą, przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych [...], informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych albo innych, poważnych okoliczności szczególnych, które najprawdopodobniej mogą wywierać skutki na wykonywanie zawodu na podstawie niniejszej dyrektywy”;

(1) http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/questions_and_data_fields_en.pdf (2) Definicja prawna znajduje się w art. 8 dyrektywy 95/46/WE oraz w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.