Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 7

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 7

Strona 7 z 14

L 105/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2009

2) artykuł 33 dyrektywy usługowej przewiduje konkretne zasady wymiany informacji dotyczących dobrej reputacji usługodawców: „Państwa członkowskie, na wniosek właściwych organów w innym państwie członkowskim, dostarczają informacji, zgodnie ze swoim prawem krajowym, dotyczących postępowań dyscyplinarnych lub administracyjnych albo sankcji karnych oraz decyzji dotyczących niewypłacalności lub upadłości […]”;


b) osoba, której dotyczą dane, udzieliła wyraźnej zgody. Jeśli współpraca administracyjna leży w interesie osoby, której dotyczą dane, uzyskanie jej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowym nie musi być problemem.

(5) Należy zachować najwyższą ostrożność w odniesieniu do informacji o karalności, w przypadku których ścisłość i aktualność mają decydujące znaczenie. Z tego względu, poza przestrzeganiem zasad określonych w dyrektywie i rozporządzeniu o ochronie danych, o których mowa w niniejszym zaleceniu (1), o tego rodzaju informacje należy występować wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to odpowiednie przepisy wspólnotowe oraz jest to absolutnie konieczne do podjęcia decyzji w konkretnej sprawie bezpośrednio związanej z wnioskiem. Innymi słowy, przetwarzanie musi bezpośrednio wiązać się z wykonywaniem zawodu lub świadczeniem usługi oraz być konieczne do celów weryfikacji zgodności z przepisami odpowiedniej dyrektywy. Użytkownicy systemu IMI powinni zawsze pamiętać, że informacje konieczne do podjęcia decyzji nie muszą dotyczyć karalności migrującego specjalisty lub usługodawcy.

W istocie rzeczy, z całego zestawu pytań w systemie IMI zaledwie kilka dotyczy karalności lub innych danych szczególnie chronionych (2). Poza tymi ograniczonymi przypadkami do wymiany danych szczególnie chronionych powinno dochodzić jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy konkretne okoliczności sprawy wskazują, że dane te bezpośrednio wiążą się z wykonywaniem konkretnej działalności i są absolutnie konieczne do ustalenia roszczeń prawnych.

Właściwym organom nie wolno posługiwać się systemem IMI do rutynowego sprawdzania karalności migrujących specjalistów, jako że byłoby to sprzeczne z jego przeznaczeniem. Zapytania o przestępstwa lub środki dyscyplinarne muszą ponadto dotyczyć danego zawodu lub usługi, a nie innych przestępstw popełnionych przez migrującego specjalistę lub zastosowanych przeciwko niemu środków dyscyplinarnych w kraju pochodzenia. Na przykład, aby sprawdzić, czy lekarz jest zarejestrowany zgodnie z prawem i posiada nienaganną opinię w zrzeszeniu lekarzy, właściwy organ występujący z wnioskiem nie musi wiedzieć, czy lekarz ten był karany za wykroczenia drogowe, jako że nie ma to wpływu na możliwość wykonywania zawodu lekarza w kraju pochodzenia.

Dalsze przetwarzanie i przechowywanie danych poza systemem IMI Wykorzystanie systemu IMI będzie często wiązało się z dostarczaniem danych do celów przetworzenia w ramach innej operacji w państwie członkowskim (np. przy rozpatrywaniu wniosku o wykonanie usługi lub udzielenie zezwolenia na wykonywanie danego zawodu). Jest więc rzeczą normalną, że właściwe organy będą dalej przetwarzały dane otrzymane do tych celów. Krajowe przepisy o ochronie danych mają nadal zastosowanie w przypadku, gdy dane uzyskane za pośrednictwem systemu IMI podlegają przetworzeniu poza nim. Należy zatem upewnić się, że: — dalsze przetwarzanie nie jest sprzeczne z celami, dla których dane zostały zebrane i wymienione w systemie IMI, — dalsze przetwarzanie jest konieczne i proporcjonalne (prawidłowe, stosowne i nienadmierne ilościowo) w stosunku do celów, dla których dane zostały pierwotnie zebrane w systemie IMI, — należy podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dane są aktualizowane oraz usuwane, gdy przestają być potrzebne, — w przypadku pobrania danych z systemu IMI w celu ujawnienia osobie trzeciej należy o tym fakcie poinformować osobę, której dotyczą dane, chyba że dostarczenie takich informacji byłoby niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernego wysiłku bądź jeśli przepisy prawa wyraźnie przewidują możliwość takiego ujawnienia (zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.