Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22

Strona 1 z 14
L 105/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2009

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100 z dnia 18 kwietnia 2009 r.) Strona 14, załącznik otrzymuje brzmienie:

25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/23

„ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD OCHRONY DANYCH W SYSTEMIE IMI 1. IMI – NARZĘDZIE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ System IMI jest aplikacją dostępną za pośrednictwem internetu, która została opracowana przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi. Jego głównym celem jest zapewnienie pomocy państwom członkowskim w praktycznym wdrażaniu prawodawstwa UE z zakresu wzajemnej pomocy i współpracy administracyjnej. System IMI nie jest bazą danych służącą do długotrwałego przechowywania informacji, lecz raczej scentralizowanym mechanizmem pozwalającym organom administracji państw członkowskich EOG na wymianę informacji i przechowywanie danych przez krótki okres. Strona logowania do systemu IMI


System IMI obsługuje obecnie wymianę informacji na podstawie dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych, a od końca 2009 r. obejmie również wymianę informacji zgodnie z dyrektywą usługową. W przyszłości system może objąć swoim zakresem kolejne obszary prawodawstwa rynku wewnętrznego. Aktualny wykaz tych obszarów można będzie zawsze znaleźć w załączniku do decyzji 2008/49/WE. Załącznik będzie zmieniany stosownie do potrzeb. System IMI nie może służyć do wymiany informacji w obszarach prawodawstwa, które nie są wyraźnie wymienione w załączniku. Przykładowy widok okna aplikacji z informacjami na temat właściwych organów zajmujących się kwalifikacjami zawodowymi

L 105/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2009

Współpraca pomiędzy organami administracji krajowej ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Bez praktycznych uzgodnień w zakresie współpracy administracyjnej obywatele europejscy nie będą mogli korzystać z podstawowych swobód rynku wewnętrznego, takich jak swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim czy swoboda świadczenia usług transgranicznych.

Parę przykładów Niemiecka lekarka mieszkająca w Berlinie wychodzi za mąż za Francuza i decyduje się na rozpoczęcie nowego życia w Paryżu. Jako że chce wykonywać swój zawód we Francji, przedstawia swoje tytuły i dyplomy francuskiej izbie lekarskiej. Osoba zajmująca się dokumentacją ma wątpliwości co do autentyczności jednego z dyplomów; sprawę wyjaśnia z właściwym urzędem w Berlinie za pośrednictwem systemu IMI.

Francuska spółka zajmująca się sprzątaniem obiektów przemysłowych we Francji prowadzi również działalność za granicą, w hiszpańskiej Katalonii. Hiszpańska organizacja pozarządowa składa skargę w katalońskim departamencie ochrony środowiska, twierdząc, że francuska firma nie posiada wyspecjalizowanej siły roboczej, jaka jest wymagana do posługiwania się pewnymi substancjami czyszczącymi. Właściwy urząd kataloński sprawdza za pomocą systemu IMI, czy firma sprzątająca działa we Francji legalnie.

Współpraca administracyjna w UE nie jest łatwym zadaniem. Występują bariery językowe (w UE obowiązują 23 języki urzędowe), brakuje procedur administracyjnych z zakresu współpracy transgranicznej, struktury i kultury administracyjne są różne i nie ma jasno wyznaczonych partnerów w innych państwach członkowskich.

Choć to państwa członkowskie odpowiadają za zapewnienie u siebie skutecznego funkcjonowania praw rynku wewnętrznego, Komisja uważa, że potrzebują one narzędzi do współpracy. System IMI został opracowany dokładnie w tym celu: aby służyć do określania właściwego organu w innym państwie członkowskim (funkcja wyszukiwania), zarządzać wymianą informacji zgodnie z prostymi i jednolitymi procedurami oraz likwidować bariery językowe poprzez zastosowanie predefiniowanych, uprzednio przetłumaczonych zestawów pytań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.