Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 9

Strona 1 z 4
25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/343/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 676/2002/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

techniczny i zmiany w zakresie wykorzystywania widma radiowego, a jednocześnie zadbać, by inni użytkownicy widma nie byli poszkodowani. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/131/WE.

(3)

W związku z powyższym, zgodnie z decyzją nr 676/2002/WE, Komisja zdecydowała o przyznaniu Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) dodatkowych mandatów na przeprowadzenie dalszych analiz kompatybilności technologii UWB ze służbami radiokomunikacyjnymi. W przedłożonych na podstawie tych mandatów sprawozdaniach CEPT zaleciła Komisji zmianę szeregu aspektów technicznych w decyzji 2007/131/WE. Dodatkowe analizy przeprowadzone przez CEPT określiły warunki techniczne, w których poszczególne techniki osłabiania zakłóceń, zwłaszcza Detect and Avoid (DAA) oraz Low Duty Cycle (LDC), umożliwiają uzyskanie wyższych mocy nadawania przy użyciu urządzeń wykorzystujących technologię UWB, zapewniając jednocześnie równoważną ochronę, porównywalną z ochroną, którą zapewniają istniejące ogólne ograniczenia dotyczące technologii UWB. Analizy CEPT wykazały również, że urządzenia wykorzystujące technologię UWB można stosować w warunkach bardziej rygorystycznych niż ogólne ograniczenia dotyczące pojazdów samochodowych i szynowych. Warunki te mogą zostać złagodzone, jeżeli w pojazdach tych wykorzystywane są techniki osłabiania zakłóceń, takie jak techniki wspomniane powyżej.

Decyzja Komisji 2007/131/WE z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (2) harmonizuje warunki techniczne dla urządzeń radiowych wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową (UWB) na terytorium Wspólnoty i zapewnia dostępność widma radiowego na całym terytorium Wspólnoty Europejskiej zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami, eliminując przy tym przeszkody w upowszechnianiu technologii UWB oraz stwarzając dla takich systemów skuteczny wspólny rynek wraz z wynikającymi z tego korzyściami skali i korzyściami dla konsumenta. Aby europejskie społeczeństwo odniosło korzyści z wprowadzenia nowoczesnych zastosowań opartych na technologii UWB, w regulacjach dotyczących tej technologii należy odpowiednio uwzględnić szybki postęp

(4)

(5)

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 55 z 23.2.2007, s. 33.

L 105/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2009

(7)

Systemy obrazowania wykorzystywane w analizie materiałów budowlanych (BMA) zapewniają szereg nowatorskich zastosowań w zakresie lokalizacji i obrazowania rur, przewodów i innych instalacji umieszczonych w ścianach budynków mieszkalnych lub handlowych. Wspólny zbiór warunków dostępu do widma dla urządzeń BMA powinien ułatwić działania przedsiębiorstwom, które, korzystając ze wspomnianych zastosowań, chcą świadczyć w tej dziedzinie profesjonalne usługi na całym terytorium Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 22 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.