Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C do umowy

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 25

Strona 1 z 29
28.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/25

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C do umowy (2009/347/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2006/1005/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą zawarcia Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Specyfikacje urządzeń do przetwarzania obrazu zawarte w części VII załącznika C powinny zostać uchylone i zastąpione specyfikacjami załączonymi do niniejszej decyzji z dniem 1 lipca 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Stanowisko, które zostanie przyjęte przez Wspólnotę Europejską wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C do umowy, opiera się na załączonym projekcie decyzji.

Umowa stanowi, że Komisja Europejska wspólnie z Agencją Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) opracowuje poziom II specyfikacji dotyczących urządzeń do przetwarzania obrazu, tym samym zmieniając załącznik C do umowy. Komisja ustali stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do zmiany specyfikacji. Środki określone w niniejszej decyzji uwzględniają opinię wyrażoną przez Biuro Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (2).

(2) (3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 24. (2) Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 1.

L 106/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

ZAŁĄCZNIK PROJEKT DECYZJI z dnia […] r. podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotycząca przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C do umowy PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE, uwzględniając Umowę między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, w szczególności jej art. XII, mając na uwadze, że pierwszy poziom specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007 r., należy uchylić i zastąpić drugim poziomem specyfikacji, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: Z dniem 1 lipca 2009 r. uchyla się specyfikacje urządzeń do przetwarzania obrazu zawarte w części VII załącznika C do umowy i zastępuje się je specyfikacjami zawartymi w załączniku do niniejszej decyzji. Niniejszą decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach podpisują współprzewodniczący. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 60 z 200928.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L106 - 55 z 200928.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2975)

 • Dz. U. L106 - 7 z 200928.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/34/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L106 - 5 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L106 - 3 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L106 - 1 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.