Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 60

Strona 1 z 6
L 106/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY z dnia 27 kwietnia 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (2009/349/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB (1) z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

zmienione, aby zawrzeć w nich dodatkowe informacje dotyczące niektórych osób i podmiotów oraz aby skreślić z niego jedną osobę, co zostało ustalone przez Komitet Sankcji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Wykazy osób i podmiotów zawarte w załączniku do wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB zastępuje się wykazami zawartymi w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z przyjęciem 31 marca 2008 r. przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji nr 1807 (2008) (rezolucja RB ONZ nr 1807 (2008)), 14 maja 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga. 3 marca 2009 r. Komitet Sankcji powołany zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1533 (2004) (rezolucja RB ONZ 1533 (2004)) zmienił wykaz osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym. Wykazy osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym znajdujące się w załączniku do wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB powinny zostać odpowiednio zamienione. Wykazy powinny również zostać

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, 27 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 84.

28.4.2009

ZAŁĄCZNIK „a) Wykaz osób, o których mowa w art. 3, 4 i 5

Nazwisko

Imię

Przydomek

Płeć

Tytuł, funkcja

Adres (nr, ulica, kod pocztowy, miejscowość, państwo)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia (miejscowość, państwo)

Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Obywatelstwo (państwo, w którym dokument został wydany, data i miejsce wydania)

PL

Data wskazania

Inne informacje

1.

BWAMBALE

Frank Kakolele

Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

M

1.11.2005

Były przywódca Kongijskiego Zgromadzenia na rzecz Demokracji - Ruchu Wyzwolenia (RCD-ML) mający wpływ na politykę, kontrolujący działania i dowodzący siłami RCD-ML - jednej ze zbrojnych grup i milicji, o których mowa w ust. 20 rezolucji 1493 (2003), odpowiedzialnej za nielegalny handel bronią z naruszeniem embarga na broń. Opuścił Narodowy Kongres Obrony Ludu (CNDP) w styczniu 2008 r. Od grudnia 2008 r. przebywa w Kinszasie. Znany jako: »Commandant Jérôme«. Były przewodniczący Unii Kongijczyków na rzecz Demokracji/ Sił Zbrojnych Narodu Kongijskiego (UCD/FAPC). Nielegalne przejścia graniczne kontrolowane przez FAPC między Ugandą a DRK to najważniejszy szlak przepływu broni. Jako przewodniczący FAPC ma wpływ na politykę i dowodzi siłami FAPC oraz kontroluje ich działania; siły te były zaangażowane w nielegalny handel bronią i w konsekwencji naruszały embargo na broń. W grudniu 2004 roku mianowany generałem Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga (FARDC). Od grudnia 2008 r. pozostaje w FARDC, główne miejsce pobytu w Kinszasie. Przywódca FRPI. W grudniu 2004 roku mianowany generałem FARDC. Zamieszany w transport broni z naruszeniem embarga na broń. Od marca 2005 roku w areszcie domowym w Kinszasie za łamanie praw człowieka przez Siły Oporu Patriotycznego w Ituri (FRPI). 18 października 2007 r. przekazany przez rząd DRK Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 55 z 200928.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2975)

 • Dz. U. L106 - 25 z 200928.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C do umowy

 • Dz. U. L106 - 7 z 200928.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/34/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L106 - 5 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L106 - 3 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L106 - 1 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.