Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 7

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/34/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 7

Strona 1 z 10
28.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/7

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/34/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

Jednym z celów kontroli w każdym państwie członkowskim jest zapewnienie klientom, iż ilość dostarczonego towaru odpowiada płaconej cenie. Dlatego celem niniejszej dyrektywy nie powinno być zniesienie tej kontroli, ale wyeliminowanie różnic w przepisach, gdy stanowią one przeszkodę w handlu.


uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego mogą być zmniejszone i wyeliminowane przy zastosowaniu tych samych wymagań we wszystkich państwach członkowskich, początkowo uzupełniających istniejące przepisy krajowe, a następnie, po zaistnieniu niezbędnych warunków, zastępujących te przepisy.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Nawet w okresie współistnienia z przepisami krajowymi wymagania wspólnotowe ułatwią przedsiębiorstwom wytwarzanie produktów posiadających ujednolicone właściwości techniczne i w związku z tym po przejściu kontroli WE mogą być wprowadzane na rynek i używane w całej Wspólnocie.

(1)

Dyrektywa Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Z uwagi na konieczność wprowadzenia dalszych zmian dyrektywę tę należy przeredagować w celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości.

(6)

Wymagania techniczne Wspólnoty dotyczące projektowania i działania przyrządów pomiarowych powinny zapewnić możliwość ciągłego wykonywania wystarczająco dokładnych pomiarów przez te przyrządy.

(2)

W każdym państwie członkowskim przepisy bezwzględnie obowiązujące określają właściwości techniczne przyrządów pomiarowych oraz metody kontroli metrologicznej. Wymagania techniczne różnią się w zależności od państwa członkowskiego. Różnice te utrudniają handel i mogą stwarzać nierówne warunki konkurencji we Wspólnocie.

(7)

(1) Opinia z dnia 22 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 23 marca 2009 r. (3) Dz.U. L 202 z 6.9.1971, s. 1. (4) Zob. załącznik III, część A.

Zgodność z wymaganiami technicznymi jest zazwyczaj potwierdzona przez państwa członkowskie przed wprowadzeniem przyrządu pomiarowego na rynek lub użyciem go po raz pierwszy, a gdy jest to właściwe w trakcie ich użytkowania, takie potwierdzenie dokonywane jest w szczególności przy użyciu procedur zatwierdzenia wzoru i legalizacji. Aby doprowadzić do swobodnego przepływu tych przyrządów na terenie Wspólnoty, należy zapewnić wzajemne uznawanie kontroli przez państwa członkowskie i ustanowić odpowiednie procedury zatwierdzenia wzoru WE i legalizacji pierwotnej WE oraz metody kontroli metrologicznej dla WE, zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz innymi odpowiednimi dyrektywami odrębnymi.

L 106/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

(8)

Obecność na przyrządzie pomiarowym lub produkcie znaków lub oznakowań wskazujących dokonanie odpowiedniej kontroli oznacza, że dany przyrząd lub produkt spełnia odpowiednie wymagania techniczne Wspólnoty, i w związku z tym nie potrzeba ponawiać kontroli przy ich przywozie lub wprowadzaniu do użytkowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 106 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 60 z 200928.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L106 - 55 z 200928.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2975)

 • Dz. U. L106 - 25 z 200928.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C do umowy

 • Dz. U. L106 - 5 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L106 - 3 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L106 - 1 z 200928.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.