Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 90

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 90

Strona 90 z 93

9612

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 9613, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowanych klocków Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

ex 9613


ex 9614 Dział 97

Fajki do tytoniu i cybuchy Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

(1) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, zob. uwagi wstępne 7.1 i 7.3. (2) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, zob. uwaga wstępna 7.2. (3) Uwaga 3 do działu 32 przewiduje, że są to preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe w produkcji preparatów barwiących, jeżeli nie zostały sklasyfikowane pod inną pozycją w dziale 32. (4) Pod określeniem „grupa” rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem. (5) W przypadku produktów złożonych z materiałów sklasyfikowanych w ramach pozycji 3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji 3907 do 3911 z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo. (6) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %. (7) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5. (8) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do materiałów tkanych z rodzaju stosowanych w maszynach do wytwarzania papieru. (9) Zob. uwaga wstępna 6. (10) W przypadku produktów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianin (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), zob. uwaga wstępna 6. (11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. 12) Niniejszą regułę stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r. (

L 107/156

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

Załącznik III Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i wniosku o wydanie świadectwa przewozowego EUR.1 Instrukcje dotyczące drukowania 1. Każdy formularz musi mieć wymiary 210 × 297 mm; dopuszcza się tolerancję do minus 5 mm lub plus 8 mm na długość. Stosowany papier musi być papierem koloru białego, zwymiarowanym do pisania, niezawierającym masy ściernej, i o minimalnej wadze 25 g/m2. Papier musi zawierać w tle drukowany wzór giloszowany koloru zielonego pozwalający na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa przy użyciu środków mechanicznych lub chemicznych. 2. Właściwe organy państw członkowskich Wspólnoty i Albanii mogą zastrzec sobie prawo drukowania formularzy lub też mogą zlecić druk zatwierdzonym drukarniom. W tym drugim przypadku każdy formularz musi zawierać odniesienie do takiego zatwierdzenia. Każdy formularz musi zawierać nazwę i adres drukarni lub znak, na podstawie którego można zidentyfikować drukarnię. Musi także nosić numer seryjny, drukowany lub nie, na podstawie którego można go zidentyfikować.

28.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/157

L 107/158

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

28.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/159

L 107/160

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

28.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/161

Załącznik IV Tekst deklaracji na fakturze Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, powinna być sporządzona zgodnie z przypisami pod tekstem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 90 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L107 - 166 z 200928.4.2009

    Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 165 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 164 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.