Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 164

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 164

L 107/164

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2009/331/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


Protokół powinien zostać zawarty,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 300 ust. 3 akapit drugi, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, a w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zgodę Rady udzieloną zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz państw członkowskich zatwierdza się Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Artykuł 2 Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, składa dokumenty zatwierdzające przewidziane w art. 11 protokołu. Przewodniczący Komisji równocześnie składa takie dokumenty w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i państw członkowskich dnia 19 listopada 2008 r., zgodnie z decyzją Rady 2009/330/WE (1).

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r.

W imieniu Rady

I. LANGER

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 164 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L107 - 166 z 200928.4.2009

    Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 165 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 1 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.