Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 165

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 165

28.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/165

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (2009/332/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Układ należy zatwierdzić,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (zwany dalej „układem”), załączone do niego załączniki i protokoły, jak również deklaracje dołączone do aktu końcowego. 2. Teksty, o których mowa w ust. 1, są dołączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Stanowisko Wspólnoty w Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz w Komitecie Stabilizacji i Stowarzyszenia, w przypadku gdy Komitet ten zostanie upoważniony do działania przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, jest określane przez Radę na wniosek Komisji lub, w odpowiednim przypadku, przez Komisję, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami traktatów. 2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 układu przewodniczący Rady przewodniczy Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia. Przedstawiciel Komisji przewodniczy Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem wewnętrznym Komitetu. 3. Decyzję o publikacji decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej podejmują w indywidualnych przypadkach, odpowiednio, Rada i Komisja. Artykuł 3


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie ostatnie i art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając zatwierdzenie Rady zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej w Luksemburgu w dniu 12 czerwca 2006 r., z zastrzeżeniem jego późniejszego zawarcia.

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa w art. 135 układu. W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej wspomniany dokument zatwierdzający składa Przewodniczący Komisji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r.

(2)

Postanowienia handlowe zawarte w tym układzie mają charakter wyjątkowy, związany z polityką realizowaną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, i nie będą stanowiły dla Unii Europejskiej żadnego precedensu w polityce handlowej Wspólnoty względem państw trzecich, innych niż państwa Bałkanów Zachodnich.

W imieniu Rady

I. LANGER

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 165 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L107 - 166 z 200928.4.2009

    Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 164 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L107 - 1 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.