Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 166

Tytuł:

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 166

Strona 1 z 186
L 107/166

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i Traktatu o Unii Europejskiej, zwane dalej „państwami członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA ALBANII, zwana dalej „Albanią”, z drugiej strony,


28.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/167

UWZGLĘDNIAJĄC silne więzi istniejące między Stronami i podzielane przez nie wartości, oraz ich wolę wzmocnienia tych więzi i ustanowienia bliskich i długotrwałych stosunków w oparciu o wzajemność i wspólny interes, które umożliwiłyby Albanii dalsze wzmocnienie i zintensyfikowanie stosunków ze Wspólnotą i jej państwami członkowskimi – wcześniej ustanowionych ze Wspólnotą poprzez Umowę w sprawie wymiany handlowej oraz współpracy handlowej i gospodarczej z 1992 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie niniejszego układu, w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia z państwami Europy Południowo-Wschodniej oraz w ramach paktu stabilizacji, dla ustanawiania i utrwalania ustabilizowanego porządku europejskiego opartego o współpracę, filarem którego jest Unia Europejska,

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do działania wszelkimi środkami na rzecz stabilizacji politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej w Albanii oraz w regionie poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzację, budowę instytucji oraz reformę administracji publicznej, integrację handlu regionalnego oraz wzmocnioną współpracę gospodarczą, jak również poprzez współpracę w wielu dziedzinach, szczególnie w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, jak również poprzez zwiększenie bezpieczeństwa krajowego i regionalnego,

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do zwiększenia swobód politycznych i gospodarczych stanowiących główną podstawę niniejszego układu, jak również ich zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka i zasad państwa prawa, w tym praw osób należących do mniejszości narodowych oraz zasad demokracji poprzez stworzenie systemu wielopartyjnego i przeprowadzanie wolnych i sprawiedliwych wyborów,

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do pełnej realizacji wszystkich zasad i postanowień Karty NZ, OBWE, w szczególności Aktu końcowego z Helsinek, dokumentów zawierających wnioski z konferencji w Madrycie i Wiedniu, Paryskiej karty nowej Europy oraz Paktu stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, w celu działania na rzecz stabilizacji regionalnej i współpracy między państwami w tym regionie,

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do przestrzegania zasad gospodarki wolnorynkowej i gotowość Wspólnoty do działania na rzecz reform gospodarczych w Albanii,

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do przestrzegania zasad wolnego handlu, zgodnie z prawami i zobowiązaniami powstającymi w ramach WTO,

UWZGLĘDNIAJĄC wolę Stron do dalszego rozwijania regularnego dialogu politycznego dotyczącego interesujących obie Strony zagadnień dwustronnych i międzynarodowych, w tym aspektów regionalnych, przy uwzględnieniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do zwalczania przestępczości zorganizowanej i umacniania współpracy w walce z terroryzmem na podstawie deklaracji wydanej przez europejską konferencję w dniu 20 października 2001 r.,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 166 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L107 - 165 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 164 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L107 - 1 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.