Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009 r. po raz trzydziesty pierwszy dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2009-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 6

Strona 1 z 33
L 11/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009 r. po raz trzydziesty pierwszy dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG obejmuje również pewne grupy substancji, których elementy zostały wyodrębnione a klasyfikację przeprowadzono grupując substancje i wykorzystując wnioskowanie przez analogię, w szczególności w odniesieniu do frakcji ropy naftowej i gazów. Załącznik VI do dyrektywy 67/548/EWG stanowi, że dane wymagane do klasyfikacji i etykietowania mogą pochodzić z różnych źródeł, włączając w to wyniki potwierdzonych stosunków struktura–działanie i orzeczenia ekspertów. Klasyfikacje związków niklu zamieszczone w niniejszej dyrektywie opierają się na skutkach działania jonu Ni(2+) oraz dostępnych danych dotyczących związków niklu. Klasyfikacje te powstały w wyniku pogrupowania związków niklu w kategorie na podstawie ich rozpusz­ czalności w wodzie (np. odpowiednio: związki niklu nierozpuszczalne, słabo rozpuszczalne oraz rozpusz­ czalne). Za pierwotne kryterium kategoryzacji przyjęto stopień rozpuszczalności w wodzie, zakładając że substancje zawierające nikiel o podobnej rozpuszczal­ ności w wodzie charakteryzują się podobną przyswajal­ nością jonu Ni(2+) oraz mają podobny współczynnik toksyczności ogólnoustrojowej. Uzasdnia to przyjęcie wnioskowania przez analogię w obrębie grup składają­ cych się z substancji, dla których dostępne odpowiednie wyniki badań wykazują szczególne ogólnoustrojowe następstwa oraz substancji, dla których podobne wyniki badań nie są dostępne. W przypadku niektórych właści­ wości wnioskowanie przez analogię pomiędzy grupami ma uzasadnienie, gdyż podobne skutki zaobserwowano we wszystkich przedziałach rozpuszczalności w wodzie. Badania epidemiologiczne wykazują na przykład, że zarówno rozpuszczalne jak i nierozpuszczalne związki niklu (znajdujące się na przeciwstawnych krańcach skali rozpuszczalności) wywierają miejscowe działanie rakot­ wórcze na drogi oddechowe. Istnieją zatem solidne prze­ słanki aby stwierdzić, że słabo rozpuszczalne związki (znajdujące się pośrodku skali) charakteryzują się podobnym działaniem rakotwórczym. Jako składnik oceny wszystkich dostępnych informacji dotyczących związków niklu, współczynnik rozpuszczal­ ności w wodzie może być wykorzystywany jako przybli­ żony współczynnik ogólnoustrojowej biodostępności jonu Ni(2+) w odniesieniu do wielu rodzajów właści­ wości i substancji.

uwzględniając dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pako­ wania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 28,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Artykuł 4 ust. 3 dyrektywy 67/548/EWG określa kryteria i procedurę, które należy stosować w celu zharmonizo­ wania klasyfikacji i etykietowania substancji. Punkty 4.1.3, 4.1.4 i 4.1.5 załącznika VI do dyrektywy 67/548/EWG zobowiązują przedsiębiorstwa do przeka­ zywania informacji państwom członkowskim, a państwa członkowskie do składania wniosków w sprawie harmonizacji klasyfikacji i etykietowania w trybie pilnym, niezwłocznie po otrzymaniu odnośnej informacji, z uzasadnieniem, że substancja spełnia kryteria środka chemicznego o cechach mutagenu, rakot­ wórczych lub toksycznych dla rozrodczości.

(2)

Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG zawiera wykaz substancji niebezpiecznych oraz szczegółowe dane na temat klasyfikacji i etykietowania każdej z nich. Wykaz ten należy zaktualizować w celu włączenia nowych zgło­ szonych substancji i istniejących substancji oraz w celu dostosowania niektórych pozycji do postępu technicz­ nego. Ponadto w wymienionym załączniku należy wykreślić pozycje dotyczące niektórych substancji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 84 z 200916.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8988) (1)

 • Dz. U. L11 - 83 z 200916.1.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

 • Dz. U. L11 - 3 z 200916.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 200916.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 0 z 200916.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.