Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 83

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

Data ogłoszenia:2009-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 83

16.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/83

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy (2009/30/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­ wych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1), w szczególności jego art. 42 ust.1, Niniejszym mianuje się na okres od dnia 17 stycznia 2009 r. do dnia 16 stycznia 2014 r. następujące osoby: — Europejski Inspektor Ochrony Danych: pan Peter HUSTINX, — zastępca inspektora: pan Giovanni BUTTARELLI. Artykuł 2 uwzględniając sporządzony w dniu 21 października 2008 r. przez Komisję, zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wniosek zawierający wykaz kandydatów po ogło­ szeniu publicznego naboru kandydatów na stanowiska Europej­ skiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy, Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2009 r. mając na uwadze, że należy przystąpić do mianowania Euro­ pejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy, w drodze wspólnego porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą, na okres pięciu lat, począwszy od dnia 17 stycznia 2009 r., W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 83 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 84 z 200916.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8988) (1)

 • Dz. U. L11 - 6 z 200916.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009 r. po raz trzydziesty pierwszy dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L11 - 3 z 200916.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 200916.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 0 z 200916.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.