Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 84

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8988) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 84

L 11/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8988)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/31/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,


(4) (5)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2007/716/WE (2) ustanawia środki prze­ jściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidzianych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 (3) i (WE) nr 853/2004 (4) Parlamentu Europejskiego i Rady. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach, przechodzących transformację. Decyzja 2007/716/WE została zmieniona decyzjami 2008/330/WE (6), Komisji 2008/290/WE (5), 7), 2008/552/WE ( 2008/678/WE (8) oraz 2008/828/WE (9).

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L L

395 z 30.12.1989, s. 13. 289 z 7.11.2007, s. 14. 139 z 30.4.2004, s. 1. 139 z 30.4.2004, s. 55. 96 z 9.4.2008, s. 35. 114 z 26.4.2008, s. 94. 178 z 5.7.2008, s. 43. 221 z 19.8.2008, s. 32. 294 z 1.11.2008, s. 11.

16.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/85

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„1. 19. 104. 126.

BG 0101001 BG 0401012 BG 0602004 BG 2202025

»Melnichen kombinat Rila STH« AD »Polikomers-SG« EOOD »Z i K« OOD ET »Takt-Asia Milanova«

gr. Blagoevgrad ul. »V. Levski« 56 s. Shemshevo obsht. V. Tarnovo gr. Vratsa ul. »Vasil Kanchov« 25 gr. Sofia obsht. Lyulin ul. »Obelsko shose« 11 gr. Lom ul. »Belogradchishko shose« 1 gr. Plovp ul. »Brezovsko shose« 170 gr. Omurtag Promishlena zona”

260. 283. 355.

BG 1204008 BG 1604014 BG 2504001

ET »Petar Parvanov - Demetra« »Elko« OOD ET »Stezis«

2) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów mleczarskich:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„16. 39. 50. 60. 110. 171. 205.

BG 1512033 BG 2312036 BG 1612020 BG 2812003 1612013 2412019 BG 2218045

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev« ET »Rosen Deyanski-DEYA« ET »Bor-Chvor« »Balgarski yogurt« OOD »Polidey – 2« OOD »Dekada« OOD »El-Em-Impeks« EOOD

s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod s. Dalbok izvor obsht. Parvomay s. Veselinovo, obl. Yambolska s. Domlyan s. Elhovo obsht. Stara Zagora gr. Sofia Kv. Gorna bania”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 11 POZ 84 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 83 z 200916.1.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

 • Dz. U. L11 - 6 z 200916.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009 r. po raz trzydziesty pierwszy dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L11 - 3 z 200916.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 200916.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 0 z 200916.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.