Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Data ogłoszenia:2009-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 6

3) w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

(14)

„Treść programów rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 16 i 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określa się zgodnie z załącznikiem II do niniej­ szego rozporządzenia.”;

4) w art. 7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(15)

a) litera d) otrzymuje brzmienie:

(16)

„d) zmiany odnoszą się do pierwszego wdrożenia art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”;


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

b) dodaje się literę w brzmieniu:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1974/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

„e) zmiana wprowadza dodatkowy potencjalny skutek, niewymieniony w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, powiązany z priorytetami, o których mowa w art. 16a tego rozporządzenia.”;

5.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/7

5) artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmiany w programach wprowadzane przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), mogą obejmować zmiany finansowe dotyczące podziału wkładu między środkami w ramach osi, jak również zmiany niefi­ nansowe dotyczące wprowadzenia nowych środków i rodzajów operacji, wycofania istniejących środków lub rodzajów operacji, zmian dotyczących wyjątku, o którym mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, lub informacji na temat środków występujących w programie oraz ich opisu.”;

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nieobjęte zakresem art. 36 Traktatu na rzecz środków na podstawie art. 25, 43–49 oraz 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i operacji w ramach środków na podstawie art. 21, 24, 28, 29, 30 i 35a tego rozporządzenia, lub dodatkowe finansowanie ze środków krajowych, nieobjęte zakresem art. 36 Traktatu, na rzecz środków na podstawie art. 25, 27, 43–49 oraz 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i operacji w ramach środków na podstawie art. 21, 24, 28, 29, 30 i 35a tego rozporządzenia, jedynie jeżeli pomoc państwa została określona zgodnie z pkt 9 ppkt B załącznika II do niniejszego rozporządzenia.”;

6) dodaje się artykuł w brzmieniu:

11) w sekcji 4 „Monitorowanie i ocena” dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 24a Plany biznesowe, o których mowa w art. 35a rozporządze­ nia (WE) nr 1698/2005: „Artykuł 59a Do celów art. 78 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 »istotne propozycje zmian« obejmują zmiany, w przypadku których Komisja ma obowiązek wydać decyzję oraz zmiany, o których mowa w art. 9 ust. 1 niniejszego rozpo­ rządzenia, z wyłączeniem zmian dotyczących wyjątku, o którym mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, oraz informacji na temat środków występują­ cych w programie i ich opisu.”;

a) opisują główne aspekty przewidzianej restrukturyzacji, w tym dywersyfikacji w kierunku działalności pozarol­ niczej;

b) określają szczegółowe cele.”;

7) w art. 27 ust. 6 skreśla się akapit pierwszy;

12) w art. 62 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

8) w art. 46 dodaje się akapit w brzmieniu: „W przypadku środków obejmujących rodzaje operacji określone na mocy art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 wskaźniki produktu i cele indykatywne w zakresie wskaźników produktu zostają rozbite według rodzaju operacji.”;

„Niniejszy artykuł stosuje się również do zobowiązań obję­ tych zniesieniem środka wyłączenie spod uprawy z chwilą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Na wniosek beneficjenta dopuszcza się dostosowanie tych zobowiązań również w przypadkach, dla których nie prze­ widziano zmian.”;

13) w art. 63 ust. 8 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 9) w art. 56 ust. 2 akapit pierwszy dodaje się zdanie w brzmieniu: „W przypadku siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w szczególności nieprawidłowego funkcjonowania systemu lub braku trwałego połączenia, państwo członkowskie może przekazać Komisji dokumenty w formie wydruku lub za pomocą właściwych środków komunikacji elektro­ nicznej. O zamiarze przesłania dokumentów w formie wydruku lub za pomocą innych środków komunikacji elek­ tronicznej należy wcześniej poinformować Komisję.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 51 z 20095.5.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (  Dz.U. L 330 z 9.12.2008)

 • Dz. U. L111 - 50 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2009 r. ustalająca na rok gospodarczy 2009/2010 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3158)

 • Dz. U. L111 - 44 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3217)

 • Dz. U. L111 - 35 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3199)

 • Dz. U. L111 - 31 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3039)

 • Dz. U. L111 - 23 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 33/07 (ex N 339/06 i N 729/06), który Niemcy zamierzają wdrożyć za pośrednictwem IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5581) (1)

 • Dz. U. L111 - 16 z 20095.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 360/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L111 - 3 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L111 - 1 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2009 z dnia 4 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.