Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 113 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/26/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2009-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 113 POZ 1

Strona 1 z 27
6.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI  2009/26/WE z dnia 6  kwietnia  2009  r. zmieniająca dyrektywę Rady  96/98/WE w  sprawie wyposażenia statków

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady  96/98/WE z  dnia 20  grud­ nia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (1), w szczególności jej art. 17, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł  1 Załącznik A  do dyrektywy  96/98/WE zastępuje się tekstem za­ wartym w załączniku do niniejszej dyrektywy. Artykuł  2 Wyposażenie oznaczone w  kolumnie 1 załącznika A.1 do dyrektywy 96/98/WE jako „nowa pozycja” lub jako przeniesione z  załącznika A.2 do załącznika A.1 do tej dyrektywy, które zo­ stało wyprodukowane przed terminem określonym w  art.  3 us­ t. 1 niniejszej dyrektywy i zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium państwa człon­ kowskiego przed tym terminem, może być wprowadzane na ry­ nek albo używane jako wyposażenie statku wspólnotowego w okresie dwóch lat po tym terminie. Artykuł  3 Transpozycja 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 6  kwietnia  2010  r., przepisy ustawowe, wykonawcze  i  ad­ ministracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Nie­ zwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Państwa członkowskie 6 kwietnia 2010 r. stosują te przepisy od dnia

Na potrzeby dyrektywy 96/98/WE zastosowanie powinny mieć aktualnie obowiązujące wersje konwencji międzyna­ rodowych i norm dotyczących badań. Ponieważ od dnia 30  czerwca  2008  r., w  którym dyrektywa  96/98/WE została ostatnio zmieniona, weszły w  życie zmiany konwencji międzynarodowych  i  stosow­ nych norm dotyczących badań, należy je uwzględnić w treści tej dyrektywy dla jej większej przejrzystości. Międzynarodowa Organizacja Morska  i  europejskie orga­ nizacje normalizacyjne przyjęły normy, w tym szczegóło­ we normy dotyczące badań, dla szeregu elementów wyposażenia wymienionych w  załączniku A.2 do dyrektywy 96/98/WE lub — choć niewymienione — uwa­ żanych za istotne z punktu widzenia wspomnianej dyrek­ tywy. Wyposażenie takie należy zatem — stosownie do potrzeb — uwzględnić w  załączniku A.1 lub przenieść z załącznika A.2 do załącznika A.1. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 96/98/WE. Środki przewidziane w  niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki (COSS),

(2)

(3)

(4) (5)

(1)  Dz.U. L 46 z 17.2.1997, s. 25.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesie­ nia określane są przez państwa członkowskie.

L 113/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2009

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawo­ wych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie obję­ tej niniejszą dyrektywą.

Artykuł  5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 6 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w  życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wiceprzewodniczący

6.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A

Wykaz użytych skrótów A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 113 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.