Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2009 r. określająca kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

Data ogłoszenia:2009-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 10

L 117/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 maja 2009 r. określająca kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (2009/379/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

2007 r. ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich (5) zwiększenie wartości procen­ towych obowiązkowej modulacji musi być odliczone od wartości procentowej dobrowolnej modulacji.

(4)

W związku z tym nastąpiła zmiana kwot dobrowolnej i obowiązkowej modulacji dostępnych w ramach EFRROW. Dla zachowania jasności decyzję 2006/410/WE należy uchylić i zastąpić nowym tekstem,

Niektóre kwoty udostępnione na lata budżetowe 2007–2013 Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostały określone w załączniku do decyzji Komisji 2006/410/WE z dnia 24 maja 2006 r. ustalającej kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 i art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR (2). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (3) uchylono i zastąpiono rozpo­ rządzeniem Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporzą­ dzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (4) z dniem 1 stycznia 2009 r. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wprowadził nowe większe wartości procentowe w odniesieniu do obowiązkowej modulacji. Zgodnie z art. 1 ust. 5 rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Kwoty udostępnione na lata budżetowe 2007–2013 Europej­ skiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na mocy art. 10 ust. 2 i art. 143d rozpo­ rządzenia (WE) nr 1782/2003, art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007, art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 (6) oraz art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 134 i 135 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, a także saldo netto udostęp­ nione na wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) określa załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Decyzja 2006/410/WE traci moc.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(3)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

209 z 11.8.2005, s. 1. 163 z 15.6.2006, s. 10. 270 z 21.10.2003, s. 1. 30 z 31.1.2009, s. 16.

(5) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1. (6) Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.

12.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/11

ZAŁĄCZNIK

(mln EUR) Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW Artykuł 10 Saldo netto Artykuł 143d Rok ust. 2 rozpo­ udostęp­ Artykuł 9 rozporządze­ Artykuł 134 Artykuł 135 Artykuł 4 Artykuł 23 budże­ rządzenia nione na ust. 1 i art. 10 nia (WE) nr rozporządzenia rozporządzenia ust. 1 rozpo­ ust. 2 rozpo­ towy (WE) nr wydatki ust. 3 rozpo­ 1782/2003 (WE) nr (WE) rządzenia (WE) rządzenia (WE) 1782/2003 EFRG rządzenia (WE) 73/2009 nr 73/2009 nr 378/2007 nr 479/2008 nr 73/2009

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

984 1 241 1 305,7

22 22 22 1 867,1 2 095,3 2 355,3 2 640,9 22 22 22 22 484 484 484 362 424 429,8 403,9 372,3 334,9 40,66 82,11 122,61 122,61 122,61

44 753 44 592 44 886,64 44 744,99 44 489,19 44 736,79 44 969,59

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L117 - 8 z 200912.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3392)

  • Dz. U. L117 - 3 z 200912.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia środków wykonawczych do mechanizmu konsultacji i innych procedur określonych w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2359)

  • Dz. U. L117 - 1 z 200912.5.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2009 z dnia 11 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.