Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia środków wykonawczych do mechanizmu konsultacji i innych procedur określonych w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2359)

Data ogłoszenia:2009-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 3

Strona 1 z 3
12.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia środków wykonawczych do mechanizmu konsultacji i innych procedur określonych w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2359)


(Jedynie teksty w językach bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2009/377/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (1), w szczególności jego art. 45 ust. 2 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 zawiera przepisy dotyczące wykorzystania VIS do przeprowa­ dzania konsultacji i składania wniosków o wydanie doku­ mentów. W wykonaniu art. 16 rozporządzenia w sprawie VIS należy przyjąć odpowiednie środki w celu określenia zasad wymiany wiadomości przekazy­ wanych za pośrednictwem infrastruktury VIS (specyfi­ kacje VIS Mail). Wiadomości te nie są zapisywane w systemie VIS, a przekazywane dane osobowe są wyko­ rzystywane wyłącznie do konsultacji z centralnymi orga­ nami wizowymi oraz do współpracy konsularnej. Z zastrzeżeniem dalszych przyjętych w terminie określo­ nym w art. 46 rozporządzenia w sprawie VIS środków

dotyczących integracji funkcji technicznych w ramach sieci konsultacji Schengen, specyfikacje dla przekazy­ wania wiadomości VIS powinny określać cztery rodzaje wiadomości, z których będzie można korzystać od momentu uruchomienia VIS do dnia określonego w art. 46 rozporządzenia w sprawie VIS. Wspomniane cztery rodzaje wiadomości powinny obejmować wiado­ mości dotyczące współpracy konsularnej (art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie VIS), wiadomości dotyczące przekazywania do właściwego organu wizowego wnios­ ków o przesłanie kopii dokumentów podróży i innych dokumentów uzupełniających wniosek oraz przekazy­ wania elektronicznych kopii tych dokumentów (art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie VIS), wiadomości o tym, że dane przetwarzane w VIS są nieścisłe lub że dane te zostały przetworzone w VIS niezgodnie z rozpo­ rządzeniem w sprawie VIS (art. 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie VIS) oraz wiadomości o tym, że osoba ubie­ gająca się o wizę uzyskała obywatelstwo państwa człon­ kowskiego (art. 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie VIS).

(3)

(2)

(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.

Zgodnie z art. 5 protokołu w sprawie stanowiska Danii stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dnia 13 października 2008 r. Dania postanowiła dokonać transpozycji rozporządzenia (WE) nr 767/2008 do prawa duńskiego. Rozporządzenie (WE) nr 767/2008 jest zatem dla Danii wiążące zgodnie z prawem międzynarodowym. W związku z powyższym w świetle prawa międzynarodowego Dania ma obowiązek transpozycji niniejszej decyzji.

L 117/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2009

(4)

Zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (1) Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim zwią­ zane ani nie ma ono do niego zastosowania, ponieważ stanowi ono rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Niniejsza decyzja Komisji nie jest zatem skierowana do Zjednoczonego Królestwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L117 - 10 z 200912.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2009 r. określająca kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

  • Dz. U. L117 - 8 z 200912.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3392)

  • Dz. U. L117 - 1 z 200912.5.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2009 z dnia 11 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.