Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3392)

Data ogłoszenia:2009-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 8

L 117/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2009 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3392) (2009/378/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Zezwala się na obrót we Wspólnocie sadzeniakami ziemniaków kategorii „kwalifikowane sadzeniaki” niespełniającymi wymogów ustanowionych w dyrektywie 2002/56/WE w odniesieniu do liczby roślin wykazujących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie w okresie do dnia 30 czerwca 2009 r. zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do niniejszej decyzji i z zastrzeżeniem następujących warunków:

W załączniku I pkt 2 lit. c) do dyrektywy 2002/56/WE stwierdza się, że liczba roślin wykazujących oznaki ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie nie może przekroczyć 10 %. W Szwecji ilość dostępnych sadze­ niaków ziemniaków kategorii „kwalifikowane sadzeniaki”, odpowiadających krajowym warunkom środowiskowym i spełniających ww. wymóg, jest niewystarczająca i w związku z tym nie jest w stanie zaspokoić potrzeb tego państwa członkowskiego. Zaspokojenie popytu na sadzeniaki ziemniaków poprzez sprowadzanie sadzeniaków ziemniaków spełniających wszystkie wymogi ustanowione w dyrektywie 2002/56/WE z innych państw członkowskich lub krajów trzecich nie jest możliwe. W związku z tym Szwecja powinna zostać upoważniona do zezwolenia na obrót sadzeniakami ziemniaków na mniej surowych warunkach w okresie do dnia 30 czerwca 2009 r. Ponadto pozostałe państwa członkowskie, które mogą dostarczyć Szwecji sadzeniaki ziemniaków, niezależnie od tego, czy zostały one zebrane w państwie członkow­ skim czy w kraju trzecim, powinny zostać upoważnione do zezwolenia na wprowadzenie takich sadzeniaków ziemniaków do obrotu. Szwecja powinna pełnić rolę państwa koordynującego w celu dopilnowania, by całkowita ilość sadzeniaków ziemniaków dopuszczonych do obrotu zgodnie z niniejszą decyzją nie przekroczyła maksymalnej ilości określonej w niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

a) liczba roślin wykazujących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie sadzeniaków ziemniaków kate­ gorii „kwalifikowane sadzeniaki” nie przekracza ilości procentowej określonej w załączniku;

(2)

b) etykieta urzędowa określa ilość procentową roślin wykazu­ jących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie sadzeniaków ziemniaków kategorii „kwalifiko­ wane sadzeniaki” poświadczoną w trakcie urzędowej kontroli zgodnie z art. 2 lit. c) ppkt (iv) dyrektywy 2002/56/WE;

(3)

c) sadzeniaki ziemniaków są wprowadzane do obrotu zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Każdy dostawca sadzeniaków ziemniaków, który zamierza wprowadzić do obrotu sadzeniaki ziemniaków, o których mowa w art. 1, składa wniosek o zezwolenie w państwie człon­ kowskim, w którym ma siedzibę lub do którego dokonuje przy­ wozu.

(4)

(5)

Zainteresowane państwo członkowskie zezwala dostawcy na wprowadzenie tych sadzeniaków ziemniaków do obrotu, chyba że:

(6)

a) istnieją wystarczające dowody podające w wątpliwość to, czy dostawca będzie w stanie wprowadzić do obrotu takie ilości sadzeniaków ziemniaków, o jakie ubiega się we wniosku o zezwolenie; albo

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60.

b) całkowita ilość objęta zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu na mocy przedmiotowego odstępstwa przekracza maksymalną ilość określoną w załączniku.

12.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/9

Artykuł 3 Państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy admi­ nistracyjnej w zastosowaniu niniejszej decyzji.

Artykuł 4 Państwa członkowskie powiadamiają niezwłocznie Komisję i inne państwa członkowskie o ilości, w odniesieniu do której udzieliły zezwolenia na dopuszczenie do obrotu na mocy niniejszej decyzji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Szwecja działa jako koordynujące państwo członkowskie w celu dopilnowania, by całkowita ilość objęta zezwoleniami nie prze­ kroczyła ilości maksymalnej określonej w załączniku.

Każde państwo członkowskie, które otrzyma wniosek zgodnie z art. 2, niezwłocznie powiadamia koordynujące państwo członkowskie o ilości określonej we wniosku. Koordynujące państwo członkowskie niezwłocznie informuje zgłaszające państwo członkowskie, czy w wyniku zezwolenia przekroczona zostanie ilość maksymalna.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Gatunki

Rodzaj odmiany

Maksymalna ilość (tony)

Liczba roślin wykazujących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie (%)

Ziemniak

(odmiany skrobiowe) Seresta

150

15

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 117 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L117 - 10 z 200912.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2009 r. określająca kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

  • Dz. U. L117 - 3 z 200912.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia środków wykonawczych do mechanizmu konsultacji i innych procedur określonych w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2359)

  • Dz. U. L117 - 1 z 200912.5.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2009 z dnia 11 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.