Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 1

Strona 1 z 12
13.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

znaczenie dla oceny szkody obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do końca okresu objętego dochodze­ niem („okres badany”). 1.2. Dalsze postępowanie

(4)

Po powiadomieniu o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych („ujawnienie tymczasowych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przedłożyło oświadczenia w formie pisemnej, przedsta­ wiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożli­ wiono wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania jej ostatecznych ustaleń. Komisja kontynuowała dochodzenie z uwzględnieniem aspektów interesu Wspólnoty i dokonała analizy danych uzyskanych od niektórych użytkowników we Wspól­ nocie w odpowiedzi na kwestionariusz przesłany po wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingo­ wych. Cztery dodatkowe wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw użytkowników: — Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Hiszpania, — Grupo Pacadar SA, Madrid, Hiszpania,

1.1. Środki tymczasowe

(1)

(5)

Rozporządzeniem (WE) nr 1129/2008 (2) z dnia 14 listo­ pada 2008 r. („rozporządzenie w sprawie ceł tymczaso­ wych”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpin­ gowe na przywóz do Wspólnoty niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężają­ cych i strun sprężających („druty i skrętki PSC”) pocho­ dzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Zwraca się uwagę, że postępowanie wszczęto w wyniku skargi złożonej przez Eurostress Information Service (ESIS) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część całkowitej produkcji drutów i skrętek PSC we Wspólnocie, w tym przypadku ponad 57 %. Jak określono w motywie 13 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie w sprawie dumpingu oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Analiza tendencji mających

(6)

(2)

(3)

— Strongforce Engineering PLC, Dartford, Zjednoczone Królestwo, — Hanson Building Products Limited, Somercotes, Zjed­ noczone Królestwo.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 306 z 15.11.2008, s. 5.

L 118/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2009

(7)

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić wprowadzenie ostatecznych środków anty­ dumpingowych na przywóz drutów i skrętek PSC pocho­ dzących z ChRL oraz ostateczne pobranie kwot zabez­ pieczonych w postaci cła tymczasowego. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zaintereso­ wane strony zostały uwzględnione, a, w stosownych przypadkach, ustalenia zostały odpowiednio zmienione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 80 z 200913.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389) (1)

 • Dz. U. L118 - 78 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L118 - 72 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L118 - 67 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 66 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L118 - 13 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

 • Dz. U. L118 - 11 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.