Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 13

Strona 1 z 30
13.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


aktualizowany. Dlatego też właściwe jest uaktualnienie go w świetle licznych istotnych zmian przewidzianych w dyrektywie 2007/46/WE, która wprowadzi, z dniem 29 kwietnia 2009 r., wspólnotową homologację typu całego pojazdu w odniesieniu do pojazdów użytkowych.

uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przezna­ czonych do tych pojazdów (dyrektywę ramową) (1), w szczególności jej art. 39 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/46/WE ustanawia zharmonizowane ramy zawierające przepisy administracyjne i ogólne wymagania techniczne dotyczące wszystkich nowych pojazdów. W szczególności zobowiązuje ona producenta pojazdu, jako posiadacza wspólnotowej homologacji typu, do dołączania certyfikatu zgodności do każdego pojazdu wyprodukowanego zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w sprawie homologacji typu.

Ponadto, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyj­ nych pojazdów (3), organy rejestracyjne państw człon­ kowskich muszą otrzymywać rzetelne informacje tech­ niczne w celu pierwszej rejestracji nowych pojazdów na terenie Wspólnoty. Zawarte w certyfikacie zgodności dane techniczne stanowią właściwe źródło informacji, które można wykorzystać na potrzeby rejestracji. Aby zmniejszyć obciążenie administracyjne ponoszone przez obywateli Europy, w świetle zasad zapisanych w komunikatach Komisji zatytułowanych „Plan działania – Uproszczenie i poprawa środowiska regulacyjnego” (4) oraz „Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej” (5), certyfikat zgodności powinien zawierać również wszystkie infor­ macje wymagane na mocy dyrektywy 1999/37/WE.

(6)

(2)

Certyfikat zgodności, którego wzór określono w załączniku IX do dyrektywy 2007/46/WE, stanowi oficjalne oświadczenie złożone nabywcy pojazdu, że konkretny pojazd został wyprodukowany zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie wspólno­ towym w sprawie homologacji typu.

Mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjono­ wania procesu wspólnotowej homologacji typu, właściwe jest uaktualnienie załączników do dyrektywy 2007/46/WE celem dostosowania ich do rozwoju wiedzy naukowej i technicznej.

(7)

Załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE powinien zostać odpowiednio zastąpiony.

(3)

Konieczne jest zagwarantowanie, aby informacje zawarte w certyfikacie zgodności były zrozumiałe dla zaintereso­ wanych konsumentów i podmiotów gospodarczych. Wzór certyfikatu zgodności powinien zawierać wszystkie informacje techniczne, które mają znaczenie pod kątem dopuszczenia pojazdów do użytku przez władze państw członkowskich.

(8)

Wdrożenie nowego systemu zarządzania służącego gromadzeniu wszystkich danych, które mają być zawarte w certyfikacie zgodności, wymaga odpowiednich przygo­ towań ze strony producenta pojazdu. Dlatego też zapewnić należy wystarczający okres przejściowy, w ciągu którego wciąż będzie można stosować poprzednie wzory certyfikatu zgodności.

(4)

Od czasu przyjęcia dyrektywy Komisji 2001/116/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszą­ cych się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (2) wzór certyfikatu zgodności nigdy nie był

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 80 z 200913.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389) (1)

 • Dz. U. L118 - 78 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L118 - 72 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L118 - 67 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 66 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L118 - 11 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.