Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 66

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2009-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 66

L 118/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponieważ takich dodatków paszowych nie da się przy­ porządkować do żadnej z grup funkcjonalnych określo­ nych w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003, do kate­ gorii „dodatki technologiczne” należy dodać nową grupę funkcjonalną. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1831/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje przypo­ rządkowanie dodatków paszowych do kategorii, a następnie do grup funkcjonalnych w ramach tych kate­ gorii, w zależności od funkcji i właściwości tych dodatków. Opracowane zostały nowe dodatki paszowe, które zaha­ mowują lub redukują wchłanianie mikotoksyn, pobu­ dzają ich wydalanie lub modyfikują sposób ich działania, łagodząc ewentualny szkodliwy wpływ mikotoksyn na zdrowie zwierząt. Stosowanie takich produktów nie musi spowodować podwyższenia obowiązujących poziomów maksymalnych lub orientacyjnych ustanowionych w kontekście dyrekty­ wy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), ale powinno poprawić jakość znajdujących się w legalnym obrocie pasz do żywienia zwierząt, zapewniając dodat­ kowe gwarancje w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dodaje się literę w następującym brzmieniu: „m) substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksy­ nami: substancje, które mogą hamować lub redukować wchłanianie mikotoksyn, pobudzać ich wydalanie lub modyfikować sposób ich działania.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 80 z 200913.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389) (1)

 • Dz. U. L118 - 78 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L118 - 72 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L118 - 67 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 13 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

 • Dz. U. L118 - 11 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.