Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 67

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

Data ogłoszenia:2009-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 67

Strona 1 z 3
13.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/67

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoży­ wczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury okreś­ lonej w art. 5, 6 i 7 wymienionego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 tego rozpo­ rządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Bleu du Vercors-Sasse­ nage”, zarejestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2400/96 (2), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 509/2001 (3). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez uści­ ślenie warunków prowadzenia obróbki i stosowania dodatków w odniesieniu do mleka i w procesie wytwa­ rzania „Bleu du Vercors-Sassenage”. Praktyki te gwaran­ tują zachowanie istotnych właściwości produktu o tej nazwie.

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Bleu du Vercors-Sassenage” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11. (3) Dz.U. L 76 z 16.3.2001, s. 7.

L 118/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2009

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Bleu du Vercors-Sassenage” zatwierdza się następujące zmiany: „Metoda produkcji” W pkt 5 specyfikacji, zawierającym opis metody wytwarzania produktu, dodaje się następujące zdania: „(...) Koagulacja mleka musi odbywać się wyłącznie z użyciem podpuszczki w temperaturze 31–35° C. Poza surowcami mlecznymi jedynymi składnikami, środkami pomocniczymi produkcji lub dodatkami dozwolo­ nymi w mleku i podczas produkcji są: podpuszczka, nieszkodliwe kultury bakteryjne, drożdże, pleśnie, chlorek wapnia i sól. Zagęszczanie mleka poprzez częściową eliminację części wodnistej przed koagulacją jest zabronione. (...) Zabrania się przechowywania surowców mlecznych, produktów w trakcie procesu produkcji, kwaśnego mleka lub świeżego sera w ujemnej temperaturze. Zabrania się przechowywania świeżych serów oraz serów w trakcie dojrzewania w atmosferze modyfikowanej.”

13.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/69

ZAŁĄCZNIK II STRESZCZENIE ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „BLEU DU VERCORS-SASSENAGE” Nr WE: FR-PDO-0105-0077/29.3.2006 CHNP (X) CHOG ( )

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych. 1. Właściwy organ państwa członkowskiego Nazwa: Adres: Tel.: Faks: E-mail: 2. Grupa Nazwa: Syndicat Interprofessionnel du Bleu du Vercors Adres: Maison du Parc – 38250 LANS EN VERCORS Tel.: Faks: +33 (0)4 76 94 38 26 +33 (0)4 76 94 38 39 Institut National de l’Origine et de la Qualité 51 rue d’Anjou – 75008 Paris +33 (0)1 53 89 80 00 +33 (0)1 53 89 80 60 info@inao.gouv.fr

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 80 z 200913.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389) (1)

 • Dz. U. L118 - 78 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L118 - 72 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L118 - 66 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L118 - 13 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

 • Dz. U. L118 - 11 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.