Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 72

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 72

Strona 1 z 4
L 118/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 143, 170 i 187 w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń (EWG) nr 1418/76 i (EWG) nr 1766/92 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1162/95 ustanawia­ jące specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz w sektorze zbóż i ryżu (2) zostało znacząco zmienione (3). W celu zapew­ nienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem ujed­ nolicić. Należy ustalić, w poszanowaniu zobowiązań międzyna­ rodowych wiążących Wspólnotę, zasady stosowania systemu należności przywozowych i refundacji stosowa­ nych w handlu produktami przetworzonymi na bazie zbóż i ryżu z państwami trzecimi, wyłączając jednakże mieszanki paszowe, dla których ustanowiono zasady specjalne. Refundacja powinna mieć na celu wyrównanie różnic między cenami produktów we Wspólnocie i cenami istniejącymi na rynku światowym; należy w tym celu wyznaczyć kryteria, według których określa się wysokość refundacji, głównie w odniesieniu do cen produktów podstawowych wewnątrz i poza Wspólnotą, jak również możliwości i warunki zbytu produktów przetworzonych na rynku światowym. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,


Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) „produkty przetworzone” oznaczają produkty lub grupy produktów wymienione:

(i) w załączniku I część I lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, z wyjątkiem produktów objętych kodem CN ex 2309;

(1)

(ii) w załączniku I część II lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

b) „produkty podstawowe” oznaczają zboża wymienione w załączniku I część I lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz ryż łamany, o którym mowa w załączniku I część II lit. b) tego rozporządzenia.

Artykuł 2

(2)

1. Refundacja, która może być przyznana do produktów przetworzonych, jest ustalona w szczególności w odniesieniu do:

a) zmian cen produktów podstawowych we Wspólnocie i na rynku światowym;

(3)

b) ilości produktów podstawowych niezbędnych do wyrobu danego produktu i w odpowiednim przypadku ich wymien­ nego charakteru;

c) ewentualnej kumulacji refundacji stosujących się do różnych produktów pochodzących z tego samego procesu przetwór­ czego na bazie tego samego produktu podstawowego;

(4)

d) możliwości i warunków sprzedaży produktów przetworzo­ nych na rynku światowym.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, s. 55. (3) Zob. załącznik II.

2.

Refundacje ustala się co najmniej raz na miesiąc.

13.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/73

Artykuł 3 1. Refundacja jest dostosowana zgodnie z przepisami art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 (1). Dostoso­ wanie dokonuje się poprzez zwiększenie lub zmniejszenie refundacji o kwotę wynikającą z każdego z dostosowań wymie­ nionych w art. 14 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 80 z 200913.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389) (1)

 • Dz. U. L118 - 78 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L118 - 67 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 66 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L118 - 13 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

 • Dz. U. L118 - 11 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.