Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 78

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2009-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 78

L 118/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Załącznik IV powinien zostać odpowiednio zmieniony. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono niezwłocznie wejść w życie,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (1), w szczególności jego art. 13 lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 329/2007 załącznik IV do tego rozporządzenia powinien wyszcze­ gólniać osoby, podmioty i organy określone przez Komitet ds. Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, których wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze ulegają zamrożeniu. W dniu 24 kwietnia 2009 r. Komitet ds. Sankcji ustalił, że pewnym osobom prawnym, podmiotom i organom należy zamrozić fundusze i zasoby gospodarcze.

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządze­ nia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.

13.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/79

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 A. Osoby fizyczne B. Osoby prawne, podmioty i organy (1) Korea Mining Development Trading Corporation (znana również jako (vel) a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b). EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) »KOMID«). Adres: Central District, Pyongyang, KRLD. Inne informacje: Główne przedsiębiorstwo zajmujące się handlem bronią oraz eksportem towarów i sprzętu związanego z rakietami balis­ tycznymi i bronią konwencjonalną. (2) Korea Ryonbong General Corporation (vel: a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; b) LYON­ GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Adres: Pot’onggang District, Pyongyang, DPRK; Rakwondong, Pothonggang District, Pyongyang, KRLD. Inne informacje: Koncern zbrojeniowy specjalizujący się w zakupach na rzecz przemysłu zbrojeniowego KRLD oraz we wsparciu sprzedaży produktów krajowego prze­ mysłu zbrojeniowego. (3) Tanchon Commercial Bank (vel: a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Adres: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, KRLD. Inne informacje: Główna instytucja finan­ sowa KRLD obsługująca sprzedaż broni konwencjonalnej, rakiet balistycznych oraz produktów związanych z ich montażem i produkcją.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 80 z 200913.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389) (1)

 • Dz. U. L118 - 72 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L118 - 67 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 66 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L118 - 13 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

 • Dz. U. L118 - 11 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.