Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 80

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 80

Strona 1 z 2
L 118/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/372/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy,

(4)

Bułgaria przedstawiła gwarancje, że 48 zakładów mleczarskich zakończyło proces modernizacji i obecnie spełnia wymogi prawa wspólnotowego. 31 spośród nich jest upoważnionych do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego spełniającego wymagania UE i niespełniającego tych wymagań. Należy je zatem dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporzą­ dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze­ gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia został zmieniony decyzjami Komisji 2007/26/WE (2), 3), 2008/209/WE (4), 2008/331/WE (5), 2007/689/WE ( 2008/547/WE (6), 2008/672/WE (7), 2008/827/WE (8) i 2009/27/WE (9).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L 139 z 30.4.2004, s. 55. 8 z 13.1.2007, s. 35. 282 z 26.10.2007, s. 60. 65 z 8.3.2008, s. 18. 114 z 26.4.2008, s. 97. 176 z 4.7.2008, s. 11. 220 z 15.8.2008, s. 27. 294 z 1.11.2008, s. 9. 10 z 15.1.2009, s. 23.

Jeden zakład mleczarski wymieniony obecnie w rozdziale I będzie przetwarzał jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE i będzie zatem uznawany za zakład mleczarski zatwierdzony przez UE. Dlatego też zakład ten należy skreślić z wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI.

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(2)

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej­ szej decyzji.

13.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/81

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 118/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2009

ZAŁĄCZNIK W rozdziale I dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się pozycje w brzmieniu:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„16

BG 1512029

»Lavena« OOD

s. Dolni Dębnik obl. Pleven s. Trud obsht. Maritsa s. Kurtovo Konare obl. Plovp s. Bogdanitza gr. Dospat s. Byal izvor obsht. Ardino gr. Sliven kv. Industrialen s. Godlevo gr. Razlog Stopanski dvor s. Sigmen s. Lyulyakovo obsht. Ruen s. Dabravka obsht. Belogradchik s. Chiren gr. Vratsa ul. »Ilinden« 3 gr. Krivodol ul. »Vasil Levski« s. Konyavo obsht. Kyustendil gr. Lom ul. »Al.Stamboliyski« 149 s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi s. Obnova obsht. Levski gr. Koynare ul. »Hr.Botev« 14

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 118 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 78 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L118 - 72 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L118 - 67 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 66 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L118 - 13 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

 • Dz. U. L118 - 11 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 200913.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.