Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 22/07 (ex N 43/07) w odniesieniu do rozszerzenia systemu zwalniającego duńskie przedsiębiorstwa transportu morskiego z podatku dochodowego i ze składek na ubezpieczenie społeczne marynarzy na działalność związaną z pogłębianiem i układaniem kabli (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8886) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 23

Strona 1 z 10
14.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 22/07 (ex N 43/07) w odniesieniu do rozszerzenia systemu zwalniającego duńskie przedsiębiorstwa transportu morskiego z podatku dochodowego i ze składek na ubezpieczenie społeczne marynarzy na działalność związaną z pogłębianiem i układaniem kabli (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8886)


(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/380/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

Zgłoszona zmiana została zarejestrowana pod numerem N 43/07. Pismem z dnia 27 marca 2007 r. (4) Dania przekazała Komisji nowe informacje, o udzielenie których zwrócono się w piśmie z dnia 20 marca 2007 r. (5).

(3)

Pismem z dnia 10 lipca 2007 r. (6) Komisja poinformo­ wała Danię o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawia­ jącego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (7) (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy państwa). Dania przedstawiła swoje uwagi w piśmie z dnia 5 września 2007 r. (8).

Pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. (2) Dania powiado­ miła Komisję o zmianie w systemie zwalniającym właś­ cicieli statków z płacenia podatku dochodowego za marynarzy w Danii (tzw. systemie DIS). System DIS został zatwierdzony decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2002 r. (3).

(4)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (9). Tą decyzją Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie proponowanych środków pomocy.

(1) Dz.U. C 213 z 12.9.2007, s. 22. (2) Zarejestrowano pod numerem referencyjnym TREN(2007) A/21157. (3) Tekst decyzji w sprawie N 116/98 jest dostępny w języku urzę­ dowym pod następującym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-1998/nn 116-98.pdf

(4) Zarejestrowano pod numerem referencyjnym TREN(2007) A/28077. (5) Zarejestrowano pod numerem referencyjnym TREN(2007) D/306985. (6) Zarejestrowano pod numerem referencyjnym C(2007) 3219 wersja ostateczna. (7) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (8) Zarejestrowano pod numerem referencyjnym TREN(2007) A/41561. (9) Zob. przypis 1.

L 119/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.5.2009

(5)

Komisja otrzymała uwagi od następujących zainteresowa­ nych stron: Europejskie Stowarzyszenie Pogłębiarskie (the European Dredging Association), Stowarzyszenie Arma­ torów Wspólnoty Europejskiej, Brytyjska Izba Żeglugowa (the Chamber of British Shipping), Norweskie Stowarzy­ szenie Armatorów, Armateurs de France, Alcatel-Lucent oraz Duńskie Stowarzyszenie Armatorów. Komisja prze­ kazała ich uwagi Danii, dając jej możliwość udzielenia odpowiedzi. Dania przedstawiła swoje uwagi w piśmie z dnia 9 stycznia 2008 r. (10).

5) przepłynięcie statku w celu udzielenia pomocy na wniosek władz publicznych w związku z oczyszczaniem wód po wycieku ropy itp.

(11)

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZGŁOSZONYCH ŚRODKÓW

POMOCY (6)

Opis zgłoszonych środków pomocy został już podany we wspomnianej decyzji z dnia 10 lipca 2007 r.

Na mocy prawa obowiązującego obecnie w Danii pogłę­ biarki wydobywające piasek nie mogą być wpisywane do rejestru DIS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 40 z 200914.5.2009

  Addendum do DECYZJI KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ATALANTA/3/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta) (2009/369/WPZiB) (  Dz.U. L 112 z 6.5.2009)

 • Dz. U. L119 - 32 z 200914.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3710) (1)

 • Dz. U. L119 - 21 z 200914.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2009 z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L119 - 19 z 200914.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2009 z dnia 13 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 200914.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 393/2009 z dnia 11 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.