Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 12 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8 na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2009-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 12 POZ 1

Strona 1 z 15
16.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8 na rok budżetowy 2008

(2009/8/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności art. 177 tego traktatu, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w brzmieniu przyjętym w dniu 13 grudnia 2007 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zawarte między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w dniu 17 maja 2006 r. (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 9/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję w dniu 6 października 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2008 ustanowiony przez Radę w dniu 18 listopada 2008 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 20 listopada 2008 r.,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 12/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2009

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący Unii Europejskiej nr 8 na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 20 listopada 2008 r.

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

16.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 8 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach wspólnoty . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów wspólnoty . . . . . . . . . . . . . — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji i z nią związanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 29 32 33 5 17 17 20

16.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/5

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2008, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 12 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.