Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 120 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2009 r. zawieszająca ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 120 POZ 20

Strona 1 z 2
L 120/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 maja 2009 r. zawieszająca ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (2009/383/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dnia 31 grudnia 2002 r.), oraz stwierdziło, że wskazane zmiany uzasadniają zawieszenie obowiązujących środków, zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podsta­ wowego. W związku z tym Komisja zbadała, czy takie zawieszenie jest uzasadnione.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 4,

B. PODSTAWY (3)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone w interesie Wspólnoty, jeżeli warunki rynkowe tymcza­ sowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawie­ szenia szkoda nie powinna wystąpić ponownie, z zastrzeżeniem, że przemysł wspólnotowy miał możli­ wość wyrażenia opinii na ten temat i opinia ta została uwzględniona. Artykuł 14 ust. 4 określa ponadto, że wspomniane środki antydumpingowe mogą zostać wpro­ wadzone ponownie w dowolnym terminie, jeżeli przy­ czyna zawieszenia ustała.

A. PROCEDURA (1)

W następstwie dochodzenia przeglądowego przeprowa­ dzonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podsta­ wowego („dochodzenia przeglądowe”) Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, obecnie klasyfikowanego w ramach kodów CN ex 2931 00 95 (kod TARIC 2931 00 95 82) oraz ex 3808 93 27 (kod TARIC 3808 93 27 19) (produkt objęty postępowaniem), rozszerzone na przywóz glifosatu przesyłanego z Malezji (niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący z Malezji czy też nie) (kody TARIC 2931 00 95 81 i 3808 93 27 11), z wyjątkiem produktów wytwarzanych przez Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malezja (dodatkowy kod TARIC A 309), oraz rozszerzone na przywóz glifosatu przesyłanego z Tajwanu (niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący z Tajwanu czy też nie) (kody TARIC 2931 00 95 81 i 3808 93 27 11), z wyjątkiem produktów wytwarzanych przez Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Tajwan (dodatkowy kod TARIC A 310). Stawka cła antydumpingowego wynosi 29,9 %.

(4)

Należy odnotować, że sytuacja przemysłu wspólnoto­ wego poprawiła się w pierwszej połowie 2008 r. W wyniku istotnego wzrostu cen na rynku UE, wzrostu wielkości i wartości sprzedaży oraz w sytuacji względnie stałych kosztów produkcji, zyski wyrażone jako odsetek obrotu znacznie się zwiększyły. Te pozytywne tendencje znajdują odzwierciedlenie w danych liczbowych dotyczą­ cych głównego producenta wspólnotowego, który odpo­ wiada za większą część produkcji i wielkości sprzedaży przemysłu wspólnotowego. Na podstawie obecnie dostępnych informacji rynkowych przewiduje się, że w przypadku zawieszenia środków sytuacja ta nie powinna ulec znaczącej zmianie.

(5)

Przemysł wspólnotowy potwierdził, iż w chwili obecnej jego ceny na rynku UE utrzymują się ogólnie na stałym poziomie, chociaż ceny eksportowe Chińskiej Republiki Ludowej znacznie się obniżyły od lipca 2008 r.

(6)

(2)

Stowarzyszenie użytkowników i dystrybutorów produktu objętego postępowaniem (AUDACE) przedłożyło infor­ macje na temat zmian warunków rynkowych, które nastąpiły po okresie objętym dochodzeniem związanym z przeglądem wygaśnięcia (od dnia 1 stycznia 2002 r. do

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 120 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 28 z 200915.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (1)

 • Dz. U. L120 - 22 z 200915.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (1)

 • Dz. U. L120 - 13 z 200915.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 27/05 (ex NN 69/04) przyznanej na zakup pasz w regionie Friuli-Wenecja Julijska (art. 6 ustawy regionalnej nr 14 z dnia 20 sierpnia 2003 r. i zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane przez Izbę Handlową w Trieście) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 187)

 • Dz. U. L120 - 5 z 200915.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200915.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu L-waliny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200915.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2009 z dnia 14 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.