Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 120 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu L-waliny jako dodatku paszowego (1)

Data ogłoszenia:2009-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 120 POZ 3

15.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 403/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu L-waliny jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

wpływu na zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi ani na środowisko naturalne oraz że jest on uznawany za źródło dostępnej waliny dla wszystkich gatunków. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szcze­ gólnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003. Ocena tego preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek dotyczy nowego zezwolenia na stosowanie aminokwasu L-waliny o czystości wynoszącej co najmniej 98 %, wytwarzanego przez Escherichia coli (K12 AG314) FERM ABP-10640, jako dodatku paszowego u wszystkich gatunków, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki dietetyczne”. Z opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) z dnia 30 stycznia 2008 r. (2) oraz z dnia 18 listopada 2008 r. (3) wynika, że aminokwas Lwalina o czystości co najmniej 98 % nie ma szkodliwego

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Zezwala się na stosowanie preparatu wyszczególnionego w załączniku, należącego do kategorii „dodatki dietetyczne” i grupy funkcjonalnej „aminokwasy, ich sole i produkty podobne”, jako dodatku w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dziennik EFSA (2008) 695, s. 1–21. (3) Dziennik EFSA (2008) 872, s. 1–6.

L 120/4

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posia­ dacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kate­ goria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość Inne przepisy

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Data ważności zezwolenia

PL

Kategoria dodatków dietetycznych. Grupa funkcjonalna: aminokwasy, ich sole i produkty podobne 3c3.7.1 – L-walina Skład dodatku: L-walina o czystości co najmniej 98 % (suchej masy), wytwarzana przez Escheri­ chia coli (K-12 AG314) FERM ABP10640 Charakterystyka substancji czynnej: L-walina (C5H11NO2) Metoda analityczna: Wspólnotowa metoda oznaczania aminokwasów (rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 (1))

(1) Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1.

Wszystkie gatunki

Należy wskazać wilgotność.

3 czerwca 2019 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.5.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 120 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 28 z 200915.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (1)

 • Dz. U. L120 - 22 z 200915.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (1)

 • Dz. U. L120 - 20 z 200915.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2009 r. zawieszająca ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L120 - 13 z 200915.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 27/05 (ex NN 69/04) przyznanej na zakup pasz w regionie Friuli-Wenecja Julijska (art. 6 ustawy regionalnej nr 14 z dnia 20 sierpnia 2003 r. i zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane przez Izbę Handlową w Trieście) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 187)

 • Dz. U. L120 - 5 z 200915.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200915.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2009 z dnia 14 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.