Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 371/2009 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

Data ogłoszenia:2009-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 1

15.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 371/2009 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 291,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 16,

zespołu stoi przedstawiciel uczestniczącego w dochodzeniu karnym właściwego organu państwa członkowskiego, na terytorium którego zespół prowadzi działania. W trakcie działań operacyjnych wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego urzędnicy Europolu podlegają w odniesieniu do przestępstw, których są ofia­ rami bądź sprawcami, przepisom prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym dany wspólny zespół prowadzi działania, mającym zastosowanie do osób pełniących porównywalne funkcje.

uwzględniając wniosek Komisji,

(2)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości (2),

Kiedy Protokół zmieniający konwencję o Europolu (5) wprowadził możliwość uczestnictwa urzędników Euro­ polu we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych uważano, że wobec szczególnego charakteru uczest­ nictwa urzędników Europolu we wspólnych zespołach, tworzonych przez państwa członkowskie w celu docho­ dzenia w sprawie przestępstw należących do kompetencji Europolu, urzędnicy Europolu nie powinni korzystać z immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do czyn­ ności urzędowych podjętych w ramach uczestnictwa w zespołach.

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (3),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 decyzji Rady nr 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) (4), pracownicy Europolu, pełniąc funkcję wspierającą, mogą uczestniczyć we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych utworzonych z inicjatywy i przy uczestnictwie co najmniej dwóch państw członkowskich, pod warunkiem że zespoły te prowadzą dochodzenia w sprawie przestępstw należą­ cych do kompetencji Europolu. Na czele wspólnego

(1) Opinia z dnia 23 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 11 czerwca 2008 r. (3) Opinia z dnia 17 lipca 2008 r. (4) Zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego.

Przywileje i immunitety, które Protokół w sprawie przy­ wilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przyznaje wyłącznie w interesie Wspólnot ich urzędnikom i pracownikom, mają charakter czysto funkcjonalny, jako że zmierzają one do uniknięcia jakiejkolwiek inge­ rencji w funkcjonowanie i niezależność Wspólnot. Mając na uwadze, że decyzja Rady nr 2009/371/WSiSW nie zmienia szczególnego charakteru uczestnictwa pracow­ ników Europolu we wspólnych zespołach dochodze­ niowo-śledczych, jej przyjęcie nie powinno rozszerzać immunitetu jurysdykcyjnego na pracowników Europolu uczestniczących w takich zespołach. Należy zatem zmienić rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 (6) w celu określenia, w kontekście tej decyzji oraz wyłącznie na potrzeby jej stosowania, zakresu immunitetu pracowników Europolu uczestniczących we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych,

(5) Dz.U. C 312 z 16.12.2002, s. 1. (6) Dz.U. L 74 z 27.3.1969, s. 1.

L 121/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 wpro­ wadza się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 1a Artykuł 12 lit. a) Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich nie ma zastosowania wobec pracowników Europolu uczestniczących we wspól­ nych zespołach dochodzeniowo-śledczych w odniesieniu do czynności urzędowych wymaganych w ramach zadań opera­

cyjnych wykonywanych zgodnie z art. 6 decyzji Rady nr 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 ustanawiającej Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (*). ___________ (*) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Euro­ pejskich. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r. W imieniu Rady

M. ALLIOT-MARIE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 37 z 200915.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol)

 • Dz. U. L121 - 25 z 200915.5.2009

  Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego

 • Dz. U. L121 - 8 z 200915.5.2009

  Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym

 • Dz. U. L121 - 3 z 200915.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia przez Wspólnotę Europejską do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.