Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 25

Tytuł:

Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego

Data ogłoszenia:2009-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 25

Strona 1 z 11
15.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/25

PROTOKÓŁ do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego

PAŃSTWA STRONY NINIEJSZEGO PROTOKOŁU, UZNAJĄC potrzebę wprowadzenia w życie Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym (zwanej dalej „Konwencją”) w zakresie dotyczącym sprzętu lotniczego, w świetle celów określonych w preambule do Konwencji, ŚWIADOME konieczności dostosowania Konwencji ze względu na szczególne potrzeby związane z finansowaniem transakcji lotniczych oraz rozszerzenia zakresu zastosowania Konwencji na umowy sprzedaży sprzętu lotniczego, UWZGLĘDNIAJĄC zasady i cele Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r., UZGODNIŁY następujące postanowienia dotyczące sprzętu lotniczego: ROZDZIAŁ I ZAKRES ZASTOSOWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł I Definicje 1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, terminy używane w niniejszym Protokole mają znaczenie określone w Konwencji. 2. W niniejszym Protokole następujące terminy stosowane są w znaczeniu określonym poniżej: a) „statek powietrzny” oznacza statek powietrzny zdefiniowany do celów konwencji chicagowskiej, czyli płatowce z zainstalowanymi w nich silnikami lotniczymi lub śmigłowce; b) „silniki lotnicze” oznaczają silniki lotnicze (inne niż wyko­ rzystywane przez wojsko, służby celne lub policję) z napędem odrzutowym, turbinowym lub tłokowym oraz: (i) w przypadku silników lotniczych z napędem odrzu­ towym, silniki o sile ciągu co najmniej 1 750 funtów lub wartości równoważnej; oraz (ii) w przypadku silników lotniczych z napędem turbi­ nowym lub tłokowym, silniki o mocy startowej wyno­ szącej co najmniej 550 KM lub wartości równoważnej, wraz z wszystkimi modułami i innymi zainstalowanymi, wbudowanymi lub dołączonymi akcesoriami, częściami i wyposażeniem oraz wszelkimi danymi, podręcznikami i rejestrami ich dotyczącymi; c) „przedmioty lotnicze” oznaczają płatowce, silniki lotnicze i śmigłowce; d) „rejestr statków powietrznych” oznacza rejestr prowadzony przez państwo lub wspólną organizację rejestracji znaków do celów konwencji chicagowskiej;

e) „płatowce” oznaczają płatowce (inne niż używane przez wojsko, służby celne lub policję), którym, po zainstalowaniu w nich właściwych silników lotniczych, właściwy urząd lotniczy nadał certyfikat typu na transport:

(i) co najmniej ośmiu (8) osób, włączając załogę; lub

(ii) ładunków o wadze powyżej 2 750 kg, łącznie z wszystkimi zainstalowanymi, wbudowanymi lub dołą­ czonymi akcesoriami, częściami i wyposażeniem (innym niż silniki lotnicze) oraz wszystkimi danymi, podręczni­ kami i rejestrami ich dotyczącymi;

f)

„osoba upoważniona” oznacza osobę, o której mowa w artykule XIII ustęp 3;

g) „konwencja chicagowska” oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. z późniejszymi zmia­ nami oraz z załącznikami do tej konwencji;

h) „wspólny organ rejestracji znaków” oznacza organ prowa­ dzący rejestr zgodnie z artykułem 77 konwencji chicagow­ skiej, wprowadzonym w życie przez rezolucję przyjętą w dniu 14 grudnia 1967 r. przez Radę Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego w sprawie przynależności państwowej i rejestracji statków powietrznych eksploatowa­ nych przez międzynarodowe agencje operacyjne;

i)

„wyrejestrowanie statku powietrznego” oznacza wykreślenie statku powietrznego z jego rejestru statków powietrznych zgodnie z konwencją chicagowską;

j)

„umowa gwarancyjna” oznacza umowę, na mocy której osoba staje się gwarantem;

L 121/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2009

k) „gwarant” oznacza osobę, która w celu zapewnienia wyko­ nania zobowiązań na rzecz wierzyciela zabezpieczonego na mocy umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub innej umowy daje lub ustanawia zabezpieczenie lub gwarancję na żądanie lub akredytywę stand-by lub inną formę zabez­ pieczenia wierzytelności; l) „śmigłowiec” oznacza statek powietrzny cięższy od powie­ trza (inny niż używane przez wojsko, służby celne lub policję), wytwarzający siłę nośną głównie w wyniku oddzia­ ływania powietrza z jednym lub większą liczbą wirników o osiach zasadniczo pionowych, któremu właściwy urząd lotniczy nadał certyfikat typu na przewóz: (i) co najmniej pięciu (5) osób, włączając załogę; lub (ii) ładunków o wadze powyżej 450 kg, łącznie z wszystkimi zainstalowanymi, wbudowanymi lub dołą­ czonymi akcesoriami, częściami i wyposażeniem (w tym wirnikami) oraz wszystkimi danymi, podręcznikami i rejestrami ich dotyczącymi; m) „stan niewypłacalności” oznacza: (i) wszczęcie postępowania upadłościowego; lub (ii) oświadczenie dłużnika o zamiarze wstrzymania lub faktyczne wstrzymanie spłaty zobowiązań, jeżeli zgodnie z przepisami lub wskutek działania państwa wierzyciel nie może skorzystać z prawa do wszczęcia postępowania upadłościowego wobec dłużnika lub prawo to zostało zawieszone; n) „podstawowa jurysdykcja w sprawach upadłościowych” oznacza Umawiające się Państwo, w którym znajduje się ośrodek głównych interesów dłużnika, za które do tych celów uznaje się miejsce siedziby dłużnika lub, jeżeli nie posiada on siedziby, miejsce, w którym dłużnik został usta­ nowiony lub utworzony, chyba że wykazano inaczej; o) „organ rejestracyjny” oznacza organ krajowy lub organ rejestracji znaków wspólnych, prowadzący rejestr statków powietrznych w Umawiającym się Państwie i odpowie­ dzialny za rejestrowanie i wyrejestrowywanie statków powietrznych zgodnie z konwencją chicagowską; oraz p) „państwo rejestracji” oznacza, w odniesieniu do statku powietrznego, państwo, do którego rejestru krajowego wpisany jest statek powietrzny, lub państwo, w którym znajduje się organ rejestracji znaków wspólnych prowa­ dzący rejestr statków powietrznych. Artykuł II Stosowanie Konwencji wobec przedmiotów lotniczych 1. Konwencję stosuje się do przedmiotów lotniczych zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 37 z 200915.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol)

 • Dz. U. L121 - 8 z 200915.5.2009

  Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym

 • Dz. U. L121 - 3 z 200915.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia przez Wspólnotę Europejską do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.

 • Dz. U. L121 - 1 z 200915.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 371/2009 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.