Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia przez Wspólnotę Europejską do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.

Data ogłoszenia:2009-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 4

Wspólnota powinna złożyć takie oświadczenie w momencie przystąpienia do wspomnianej konwencji. Art. X, XI i XII protokołu lotniczego mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Umawiającego się Państwa, które złożyło odpowiednie oświadczenie na mocy art. XXX wymienionego protokołu, na warunkach określo­ nych w tym oświadczeniu. W momencie przystąpienia do protokołu lotniczego Wspólnota powinna oświad­ czyć, że nie będzie stosować art. XII i nie złoży żadnego oświadczenia na mocy art. XXX ust. 2 i 3. Nie wpłynie to na kompetencje państw członkowskich w zakresie prze­ pisów prawa materialnego dotyczących upadłości. Każde Umawiające się Państwo może również na mocy art. XXX ust. 1 złożyć oświadczenie w sprawie stoso­ wania art. VIII protokołu lotniczego dotyczącego wyboru prawa. W momencie przystąpienia do protokołu lotni­ czego Wspólnota powinna oświadczyć, że nie będzie stosować art. VIII. Zjednoczone Królestwo będzie w dalszym ciągu zwią­ zane konwencją rzymską z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (1) do czasu, kiedy zaczną je wiązać przepisy rozporządzenia (WE) nr 593/2008. Przyjmuje się, że jeśli Zjednoczone Królestwo przystąpi do protokołu lotniczego przed tą datą, złoży w momencie przystąpienia oświadczenie na mocy art. XXX ust. 1, które pozostanie bez uszczerbku dla stoso­ wania przepisów wymienionego rozporządzenia. Zjednoczone Królestwo i Irlandia uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.


(14)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji oraz nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym (zwana dalej „konwencją kapsztadzką”) oraz Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego (zwany dalej „protokołem lotniczym”), przyjęte wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r., zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Teksty konwencji kapsztadzkiej i protokołu lotniczego zostały dołączone do niniejszej decyzji. 2. W niniejszej decyzji „państwo członkowskie” oznacza wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do złożenia w imieniu Wspólnoty dokumentów, o których mowa w art. 47 ust. 4 konwencji kapsztadzkiej i art. XXVI ust. 4 protokołu lotniczego. Artykuł 3 1. W momencie przystąpienia do konwencji kapsztadzkiej Wspólnota składa oświadczenia określone w pkt I załączników I i II. 2. W momencie przystąpienia do protokołu lotniczego Wspólnota składa oświadczenia określone w pkt II załączników I i II.

(9)

(10)

(11)

(12)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

J. POSPÍŠIL

(13)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 266 z 9.10.1980, s. 1.

15.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/5

ZAŁĄCZNIK I Ogólne oświadczenia dotyczące właściwości Wspólnoty Europejskiej, które mają zostać złożone przez Wspólnotę w momencie przystąpienia do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym („konwencja kapsztadzka”) oraz Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego („protokół lotniczy”) przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r. I. Oświadczenie na mocy art. 48 ust. 2 dotyczące właściwości Wspólnoty Europejskiej w sprawach uregulowanych przez Konwencję o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym („konwencję kapsztadzką”), w odniesieniu do których państwa członkowskie przekazały swoje kompetencje Wspólnocie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 37 z 200915.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol)

 • Dz. U. L121 - 25 z 200915.5.2009

  Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego

 • Dz. U. L121 - 8 z 200915.5.2009

  Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym

 • Dz. U. L121 - 1 z 200915.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 371/2009 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.